Poniższy materiał edukacyjny został stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie PANS (Public Awarness of Nuclear Science). Materiały NUPEX'u (NUclear Physics EXperience), w dwunastu językach można znaleźć w witrynie http://www.ncbj.edu.pl/nupex

Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa?
M

Energia termojądrowa

Autor: Ludwik Dobrzyński, współpraca: Oleg Utyuzh, Ewa Droste, Wojciech Trojanowski
1

1. Energia termojądrowa: niemal nieograniczone przyszłe źródło energii

Reakcja syntezy (fuzji) jądrowej polega na połączeniu się dwóch lekkich jąder w jedno cięższe. Reakcje te, zwane także termojądrowymi, to typowe reakcje zachodzące w Słońcu i innych gwiazdach. Wiemy, że zmiana masy (
defekt masyRóżnica pomiędzy masą spoczynkową jądra, a sumą mas spoczynkowych nukleonów tworzących to jądro. Zauważmy także, ze całkowita masa spoczynkowa produktów rozpadu promieniotwórczego jest mniejsza od masy spoczynkowej rozpadającego się jądra. Czasem mówi się więc o ubytku masy.
) może zostać przekształcona w energię promieniowania. Istotnie, w naszym Słońcu syntezie ulega w każdej sekundzie 657 milionów ton wodoru, z którego powstaje 653 milionów ton helu*). Brakująca masa nukleonów, wynosząca 4 miliony ton, przekształcana jest na energię promieniowania - dzięki temu Słońce świeci. Niezwykle wysokie temperatury i wysokie ciśnienia prowadzą do powstania szczególnego stanu materii całkowicie zjonizowanej - zwanego plazmą, utrzymywaną siłami grawitacyjnymi.

Reakcja syntezy, w której wyzwala się stosunkowo duża ilość energii (27,7
MeVEnergia jaką uzyskuje elektron w polu elektrycznym o różnicy potencjałów 1 V.

1 meV = 10 -3 eV

1 keV  = 10 3 eV

1 MeV = 10 6 eV

1 GeV = 10 9 eV

), polega na przereagowaniu czterech protonów i utworzeniu jądra helu (cząstki alfa). Ponieważ syntezie ulegają izotopy wodoru, a wodór znajduje się wszędzie w naszym otoczeniu, idea otrzymywania energii z syntezy wodoru jest niezwykle atrakcyjna: stwarza ona nadzieję na niemal nieograniczone źródło energii dla przyszłych pokoleń.

Wywołanie reakcji syntezy na Ziemi nie jest łatwe. By je zainicjować w wysokiej temperaturze należy mieć na uwadze, że należy dysponować niezwykle wysoką temperaturą, rzędu kilkuset milionów stopni, a gdy się już otrzyma taką gorącą plazmę, należy umieć ją utrzymać.

*) Ocena tych mas powstała w oparciu o przyjęcie średniej energii reakcji 27,7 MeV.

2

2. Reakcja syntezy termojądrowej a reakcja rozszczepienia

Reakcja syntezy jest w pewnym sensie przeciwieństwem
reakcji rozszczepienia Reakcja jądrowa, w wyniku której ciężkie jądro ulega podziałowi na dwa inne jądra o masach bliskich połowie masy jądra wyjściowego. Typowymi jądrami rozszczepialnymi są 235U i 239Pu. Niektóre ciężkie jądra ulegają rozszczepieniu w sposób spontaniczny.
jądrowego. W tej ostatniej, z jądra o większej masie tworzone są jądra o masach mniejszych, a suma ich mas jest mniejsza od masy jądra wyjściowego. W reakcji syntezy masa cięższego jądra jest
mniejszaRóżnica pomiędzy masą spoczynkową jądra, a sumą mas spoczynkowych nukleonów tworzących to jądro. Zauważmy także, ze całkowita masa spoczynkowa produktów rozpadu promieniotwórczego jest mniejsza od masy spoczynkowej rozpadającego się jądra. Czasem mówi się więc o ubytku masy.
od początkowych mas lżejszych jąder. Łatwo zauważyć, że aby zapoczątkować taką reakcję energie zderzających się jąder (cząstek o ładunku dodatnim!) muszą być wystarczająco wysokie, by przezwyciężyć odpychanie elektrostatyczne. Aby utworzyć atomy helu, powiedzmy z syntezy
deuteruIzotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i neutronu.
i
trytuNajcięższy izotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i dwóch neutronów. Tryt jest nietrwały i rozpada się emitując cząstkę beta i antyneutrino.
, oba jądra muszą znajdować się w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. W opisanej tu reakcji tworzy się neutron o wysokiej energii, która zmniejsza się dzięki zderzeniom neutronu z otoczeniem. Przekazywaną energię można przekształcić w energię cieplną potrzebną do wytworzenia pary, a ta następnie będzie mogła poruszać turbinę i generator prądu elektrycznego. Neutrony wytwarzane w reakcji syntezy można też wykorzystać do produkcji paliwa reaktorowego ze zubożonego uranu, tj. uranu zawierającego mniej izotopu uranu-235 niż w uranie naturalnym (0,72%).
3

3. Reakcje syntezy jądrowej (termojądrowej)

Możliwymi do praktycznego wykorzystania są następujące reakcje syntezy lekkich jąder:

D + D T + H + 4,04 MeV
D + D 3 He + n + 3,27 MeV
D + T 4 He + n + 17,58 MeV
D + 3 He 4 He + p + 18,37 MeV
T + T 4 He + 2n + 11,31 MeV
H + 6 Li4 He + 3 He + 3,9 MeV
H + 11 B 3(4He) + 8,68 MeV
D + 6 Li 2(4He) + 22,3 MeV
Dla zainicjowania tych reakcji należy we wszystkich wypadkach przezwyciężyć odpychanie kulombowskie między dwoma jonami - cząstki te muszą mieć więc wysoką początkową energię kinetyczną (od kilku keV do kilkuset keV; pomijamy tu możliwość przeprowadzenia reakcji syntezy jądrowej w niskich temperaturach metodą tzw.
katalizy mionowejGdy elektrony w atomach deuteru zastąpimy ujemnie naładowanymi mionami, będącymi 207 razy cięższymi od elektronów, promień powstałego atomu ("deuteru mionowego") będzie odpowiednio mniejszy od promienia atomu deuteru. Taki mały atom może się łatwiej zbliżyć do innego atomu deuteru i zainicjować reakcję syntezy. Mówimy tu o reakcji syntezy katalizowanej mionami.
). Lekkie cząstki dość łatwo przyspieszyć do takich energii. Jednakże energia potrzebna do pracy akceleratora znacznie przewyższa energię, którą otrzymalibyśmy z reakcji syntezy. Z tego względu, aby inicjować reakcje syntezy należy wykorzystać inne podejście - energie kinetyczne reagujących cząstek powinny być wynikiem wysokiej temperatury gazu takich cząstek. W temperaturach rzędu dziesiątków i setek milionów stopni, elektrony są odrywane od atomów, reagujące cząstki istnieją więc jako gorąca
plazmaStan skupienia materii, na ogół silnie zjonizowany gaz, w którym suma ładunków ujemnych swobodnych elektronów jonów jest kompensowana przez identyczną sumę ładunków jonów dodatnich. Równowaga ta obowiązuje globalnie, ale nie lokalnie, stąd też mówimy o kwazineutralności ładunkowej plazmy. Plazmę czasem nazywamy, ze względu na jej specyficzne własności, czwartym stanem skupienia materii. Pojawia się ona w przestrzeni międzygwiezdnej, w jonosferze ziemskiej, płomieniu, wyładowaniach jarzeniowych i łuku elektrycznym. Wytwarzamy ją także w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur  i ciśnień - w badaniach nad reakcjami termojądrowymi.
. I dlatego też mówimy o reakcji termojądrowej.
4

4. W jaki sposób otrzymać potrzebną plazmę?

Zasadniczym problemem jest wytworzenie ekstremalnie wysokiej temperatury i ciśnienia w zjonizowanym gazie - plazmie oraz utrzymanie jej w tych warunkach wystarczająco długo, aby zainicjować emisję energii. Gdy się taki cel osiągnie i zajdzie wystarczająca liczba reakcji syntezy, dostawa świeżego paliwa powinna zapewnić tworzenie energii w sposób ciągły.

Warunkiem koniecznym dla produkowania energii w reaktorze termojądrowym przy plazmie deuterowo-trytowej (w stosunku 1:1) jest spełnienie tzw. kryterium Lawsona, które głosi, że iloczyn gęstości jąder w plazmie i czasu utrzymania plazmy w temperaturze zapłonu plazmy powinien przewyższać wartość progową 1020-1021 s/m3.

Konieczność utrzymania wysokiej temperatury oznacza, że plazma nie może znaleźć się w kontakcie ze ścianami jakiegokolwiek naczynia. Dlatego też należy wypracować specyficzne techniki utrzymywania plazmy.

Istnieją trzy metody utrzymania plazmy w zamknięciu: grawitacyjna, magnetyczna i bezwładnościowa. Utrzymanie plazmy w gwiazdach jest wynikiem siły ciężkości, która prowadzi do powstania dostatecznie wysokiego ciśnienia. Ten typ pułapkowania grawitacyjnego nie jest jednak możliwy w warunkach ziemskich.  W metodzie utrzymywania magnetycznego korzystamy z pułapki wytwarzanej przez silne pola magnetyczne, w bezwładnościowego zaś - pastylki zawierające wodór ściska się przy użyciu silnej wiązki promieniowania laserowego lub korpuskularnego.

W wypadku metody magnetycznej, gdzie gęstość cząstek przewyższa około 1020/m3 , czas utrzymywania plazmy, zgodnie z kryterium Lawsona, powinien przewyższać 1 s. Przy pułapkowaniu bezwładnościowym gęstość cząstek jest mniejsza od około 1031/m3, a czas utrzymywania plazmy dłuższy od 10-11 s.

Reakcją, którą się wykorzysta w przyszłości, jest synteza
deuteruIzotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i neutronu.
i
trytuNajcięższy izotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i dwóch neutronów. Tryt jest nietrwały i rozpada się emitując cząstkę beta i antyneutrino.
choć rozpatruje się też syntezę dwóch atomów deuteru. Deuter można łatwo znaleźć w wodzie (30 g na metr sześcienny). Tryt jednak musi być wytworzony albo w reaktorze jądrowym, albo powstać w reaktorze termojądrowym z litu - pierwiastka, który znajduje się w dużych ilościach w skorupie ziemskiej. Taki reaktor termojądrowy składałby się z grubego (ok. 1 m) kożucha litowego, zawierającego także beryl, otaczającego rdzeń reaktora. Sam lit pochłaniałby neutrony spowalniane w tymże kożuchu. Ostatecznie lit przekształcałby się w tryt i hel. Wyzwalana energia ogrzewałaby kożuch litowy i byłby to punkt startowy do wytwarzania energii użytecznej. Beryl jest natomiast niezbędny dla podtrzymania liczby neutronów w układzie.
5

5. Magnetyczne utrzymanie plazmy

Ruchem cząstek naładowanych w plazmie można sterować przy użyciu pola magnetycznego. W układach tworzących zamknięte pułapki magnetyczne, w reaktorach zwanych Tokamakami, grzeje się i gromadzi plazmę (na przykład deuterowo-trytową) o gęstości około 1021 lub mniej cząstek na metr sześcienny. W przeciwnym wypadku plazma natychmiast się schładza i zachodzenie reakcji syntezy staje się niemożliwe. Dla atmosferycznej gęstości cząstek (około 1027 na metr sześcienny) i ich energii termicznej wynoszącej 10 keV, ciśnienie magnetyczne musi przewyższać  108 hPa. Tak wielkiego ciśnienia nie mogą wytrzymać ani cewki pola magnetycznego, ani związana z nimi mechaniczna konstrukcja! Aby zmniejszyć ciśnienie należy obniżyć gęstość cząstek. Ponieważ jednak reakcja syntezy zachodzi, gdy cząstki zderzają się ze sobą, gorącą plazmę trzeba utrzymać przez dość długi okres. Z tego względu, aby zaszła konkretna reakcja syntezy, należy spełnić wspomniane już kryterium Lawsona, podające wartość krytyczną iloczynu gęstości cząstek i czasu ich zgromadzenia w temperaturze zapłonu plazmy.

Jak się okazało, najefektywniejszą konfiguracją pola magnetycznego jest konfiguracja
toroidalnaKształt powierzchni utworzonej przez specyficzny obrót okręgu. Kształt ten odpowiada napompowanej dętce samochodowej, oponie lub tzw. pączkowi amerykańskiemu.
Wygląda ona jak pączek amerykański i tworzy zamkniętą "butelkę magnetyczną". Dla zapewnienia stabilności plazmy linie pola magnetycznego powinny układać się na helisie i taki typ pułapki tworzą układy znane pod nazwą tokamaków, stellaratorów i układów "pinczu" (skurczu plazmy) z odwróconym polem magnetycznym (RFP - od ang. Reversed Field Pinch).

Więcej o:

6

6. Inercyjne (bezwładnościowe) utrzymanie plazmy

Idea pułapki inercyjnej sprowadza się do przygotowania pastylki, którą ogrzewa się raptownie do bardzo wysokiej temperatury, w której powstaje plazma, a następnie spowodowania znacznej kompresji plazmy przez bombardowanie jej silnymi, dobrze zogniskowanymi impulsami światła laserowego. Powierzchnia pastylki w tych warunkach odparowywuje i tworzy koronę plazmową. Rozszerzająca się plazma tworzy front ciśnieniowy biegnący w kierunku pastylki, co skutkuje implozją pastylki i krótkotrwałym zajściem reakcji syntezy. Najbardziej zaawansowanym układem, w którym wykorzystuje się ten typ pułapki plazmowej jest NOVA w Lawrence Livermore Laboratory w USA. Pokazano tam, że podczas ściskania plazmy można otrzymać gęstości 600 razy większe niż gęstość cieczy D-T (deuterowo-trytowej) i 20 razy większe niż gęstość ołowiu.

7

7. Czy kontrolowana synteza termojądrowa jest w czymkolwiek lepsza od reakcji rozszczepienia?

Około jeden na 6000 atomów otaczającego nas wodoru (włączając wodór, który mamy w wodzie) jest atomem
deuteruIzotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i neutronu.
Od lat próbuje się zatem stworzyć jakąś instalację wykorzystującą reakcję syntezy, gdyż ta mogłaby zapewnić dostawę energii nawet przez miliardy lat! Dla porównania: do wyprodukowania energii elektrycznej 1GW-lat z reakcji rozszczepienia jądrowego potrzebujemy około 35 ton UO2, natomiast otrzymanie jej z reakcji syntezy wymaga posiadania około 100 kg deuteru oraz 150 kg
trytuNajcięższy izotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i dwóch neutronów. Tryt jest nietrwały i rozpada się emitując cząstkę beta i antyneutrino.
Co czyni reakcję syntezy atrakcyjną, to także niemal kompletny brak ubocznych produktów promieniotwórczych, a w szczególności fakt, iż działanie elektrowni opartej na reakcji syntezy nie może powodować powstawania materiałów, których można użyć do produkcji broni jądrowej. W odróżnieniu od reaktorów jądrowych wykorzystujących proces rozszczepienia, ewentualny wybuch instalacji termojądrowej jest z zasady niemożliwy: bowiem zanim wybuch nastąpi plazma musi się rozszerzyć i obniżyć temperaturę, co automatycznie zatrzyma proces syntezy jądrowej. Nie oznacza to jednak, że z tego typu instalacją nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa. W szczególności należy mieć na uwadze znaczną produkcję neutronów i promieniotwórczego trytu. Obecność stopionych soli litu oraz rakotwórczego berylu tworzy również zagrożenie.
8

8. Czy energia pochodząca z reakcji syntezy będzie bezpieczniejsza od energii z reakcji rozszczepienia?

W reaktorach termojądrowych będzie tworzyła się, podobnie jak w reaktorach jądrowych, ogromna ilość promieniowania jonizującego (szczególnie neutronowego). Z tego względu zasadniczą sprawą staje się konstrukcja właściwej osłony biologicznej przed tym promieniowaniem. Należy również bardzo serio brać pod uwagę niebezpieczeństwa związane z układem magnetycznym, wewnątrz którego gromadzi się gigantyczna ilość energii. W roku 1992 powstał komitet o nazwie European Safety and Environmental Assessment of Fusion Power (SEAFP), którego zadaniem jest wypracowanie podstaw kontrukcji elektrowni opartych na reakcji syntezy termojądrowej, zasad ich bezpiecznego użytkowania oraz oceny ich wpływu na środowisko. Zgodnie z ocenami SEAFP, podstawową zaletą instalacji termojądrowych w stosunku do reaktorów jądrowych jest fakt, że nawet w najgorszym scenariuszu uwolnienie materiałów promieniotwórczych do atmosfery nie będzie nigdy tak groźne, żeby zmuszało do ewakuowania pobliskiej ludności. Ponadto, wytwarzane w trakcie pracy elektrowni materiały promieniotwórcze szybko się rozpadają i nie wymagają specjalnego odizolowywania ich od środowiska. Problemem szczególnym jest natomiast możliwość uwolnienia promieniotwórczego
trytuNajcięższy izotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i dwóch neutronów. Tryt jest nietrwały i rozpada się emitując cząstkę beta i antyneutrino.
do środowiska. Ten gaz promieniotwórczy ma dużą zdolność penetracji, łatwo rozpuszcza się w wodzie i może być niebezpieczny jeszcze wiele lat po jego utworzeniu (okres połowicznego zaniku trytu, to około 12 lat). Dlatego też zwraca się przede wszystkim uwagę na rozwiązanie zagadnień związanych z reakcją deuter-deuter, a nie reakcjami, w których bierze udział tryt.
9

9. Kiedy możemy oczekiwać wykorzystania energii pochodzącej z reakcji syntezy?

Jak dotąd, wszystkie obietnice i nadzieje na wytwarzanie energii z reakcji termojądrowej okazały się przedwczesne - jedynie stosunkowo niedawno wyprodukowana przez chwilę energia zrównała się z energią dostarczoną do układu (wpierw w amerykańskim reaktorze TFTR i japońskim JT60, ostatnio w europejskim JET - od ang. Joint European Torus). Nie wydaje się, aby można było oczekiwać powstania wydajnych źródeł energii tego typu przed końcem XXI wieku. Zasadniczą trudnością jest zapewnienie utrzymania i stabilności plazmy.

Niestety, energia termojądrowa (podobnie jak i inne postacie energii) została już wykorzystana do celów militarnych w tzw. bombie wodorowej.

10

10. JET i ITER

Program JET (od ang. Joint European Torus) został rozpoczęty przez Unię Europejską w roku 1978. Jego głównym zadaniem było wykonanie testu reakcji syntezy, prowadzenie badań fizyki plazmy oraz warunków stabilności plazmy. Jako miejsce dla takiej instalacji wybrano Culham w Anglii. Układ, w istocie rzeczy największy spośród wyprodukowanych dotąd tokamaków, był gotów do testów w roku 1983, a pierwsza kontrolowana energia z reakcji syntezy została otrzymana w listopadzie 1991 r. W roku 1997 otrzymano przez 1 s rekordową moc 16 MW przy użyciu paliwa będącego mieszanką deutero-trytową.


Spojrzenie w głąb torusa JET

Doświadczenia JET pokazały, że zdalne sterowanie reakcją syntezy jest możliwe. Następcą JET jest obecnie ITER (od ang. International Tokamak Experimental Reactor). Reaktor ten miał powstać jako wspólne dzieło Europy, Japonii i USA. Ostatecznie USA wycofały się z projektu. Obecnie (rok 2004) rozważa się dwa miejsca jego lokalizacji: Cadarache we Francji oraz Rokashomura w Japonii.


Rysunek instalacji ITER [Centre de Recherches en Physique des Plasmas, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Szwajcaria;
http:\\crppwww.epfl.ch\crppfusion]

Uzupełnienie 1: Tokamaki, Stellaratory i urządzenia typu "pinch" z odwróconym polem magnetycznym (RFP - Reversed Field Pinch)

W Tokamaku (patrz rysunek niżej) wokół reaktora w kształcie torusa znajduje się szereg cewek pola magnetycznego. Rdzeń transformatora przechodzi przez środek Tokamaka, prąd w plazmie tworzy zaś uzwojenie wtórne. Prostopadłe pole magnetyczne (tzw. poloidalne, patrz rysunek u dołu) wytwarzane jest bezpośrednio przez prąd płynący przez plazmę. Prąd ten także ogrzewa plazmę do wymaganej temperatury około 10 milionów K. Pomysł Tokamaka pochodzi od fizyków rosyjskich: Andrieja Sacharowa i Igora Tamma. Największą wadą tych urządzeń jest fakt, iż zakres możliwych parametrów ich pracy jest silnie ograniczony. Największym zbudowanym dotąd Tokamakiem był Joint European Torus (JET).


Schemat Tokamaka
[dzięki uprzejmości Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak ]

Najmniejszy w Świecie Tokamak "Novillo"
[dzięki uprzejmości Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak ]

Toroidalne i poloidalne pola magnetyczne, pokazano też helikoidalne linie pola magnetycznego

W instalacjach zwanych stellaratorami odpowiednie warunki utrzymania plazmy są tworzone dzięki prądom biegnącym wokół plazmy.

W Stellaratorach, spiralne linie pola magnetycznego wytwarzane są przez szereg cewek, które same mają kształt helikoidalny. Największy ze Stellaratorów, tzw. Large Helical Device (LHD), rozpoczął swą pracę w roku 1998 w Japońskim Instytucie Badań Syntezy (National Institute of Fusion Research). Ponieważ w Stellaratorach nie wzbudza się prądu w plazmie, jej grzanie trzeba osiągnąć w inny sposób, na przykład przez dostarczenie do plazmy pola elektromagnetycznego. Technikę tego rodzaju zamierza się przetestować w Greiswald, Niemcy.

Stellaratory są podobne do Tokamaków jeśli chodzi o istnienie w nich pól magnetycznych - toroidalnego i poloidalnego. Tu jednak natężenia prądów są znacznie większe, a ponadto kierunek pola toroidalnego w plazmie jest odwracany na krawędziach plazmy. Układ taki działa m.in. w Padwie, Włochy.


Rysunek Large Helical Device (LHD) – największego tego typu stellaratora, pokazujący dwie skręcone cewki pola magnetycznego
[dzięki uprzejmości Fusion Research Laboratory Uniwersytetu w Auburn]

Odwrócony "pincz" (skurcz) pola jest alternatywnym schematem magnetycznego utrzymywania plazmy. Cewka wytwarza tu niskie pole magnetyczne, jednak gęstość mocy powstałej w wyniku reakcji syntezy jest duża. Linie pola magnetycznego skierowane są na zewnątrz od środka torusa. W pobliżu krawędzi plazmy toroidalne pole magnetyczne odwraca swój kierunek, linie pola magnetycznego skręcają się także w kierunku przeciwnym. Właśnie ta sytuacja kreuje wysoką gęstość mocy wewnątrz układu.

Uzupełnienie 2: Bomba wodorowa

W bombie wodorowej, zdetonowanej po raz pierwszy w roku 1952, zastosowano reakcję syntezy deuteru i trytu. W takiej bombie należy wytworzyć nie tylko dostatecznie wysoką temperaturę, ale także ciśnienie. Można to osiągnąć dokonując kolejno trzech wybuchów. Pierwszy, chemiczny, powoduje zdetonowanie materiału rozszczepialnego (uranu i plutonu). Wybuch atomowy powoduje powstanie warunków niezbędnych do zachodzenia reakcji syntezy
deuteruIzotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i neutronu.
i
trytuNajcięższy izotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i dwóch neutronów. Tryt jest nietrwały i rozpada się emitując cząstkę beta i antyneutrino.
, ta zaś prowadzi do wybuchu termojądrowego. W wyniku syntezy termojądrowej powstaje wielka ilość neutronów. One z kolei inicjują reakcje rozszczepienia w powłoce uranowej wokół centralnej części bomby. Powstałe przy tym produkty rozszczepienia powodują skażenie promieniotwórcze środowiska.

MIKE: test bomby wodorowej na atolu Eniwetok na Pacyfiku Południowym (1951)
[dzięki uprzejmości http://www.atomicarchive.com/]

Uzupełnienie 3: Patrząc w gwiazdy i myśląc o nich

Myśl, iż energia emitowana przez Słońce może być związana z oddziaływaniem cząstek subatomowych została wyrażona po raz pierwszy przez angielskiego astronoma A.S.Eddingtona około roku 1920. To on pierwszy obliczył, że potrzebne temperatury i gęstości dla reakcji jądrowych, w których wyzwala się energia słoneczna, są nieporównanie wyższe niż znane na Ziemi. Z kolei odkrycie w 1929 r. przez amerykańskiego astronoma H.N.Russela, że wodór nie stanowi, jak wówczas uważano, 80% objętości materii słonecznej, ale należy przyjąć, że zajmuje on tylko 60% tej materii, oznaczało, że jeśli energia bierze się z reakcji jądrowych, to wodór musi w nich uczestniczyć i to w znacznym stopniu. Rozpracowanie właściwego przebiegu reakcji syntezy i wyjaśnienie historii Słońca zajęło jednak kolejne 10 lat. Obecnie wierzymy, że w każdej sekundzie 6,5 ×108 ton wodoru ulega syntezie do helu, a przemianie tej towarzyszy utrata masy wynosząca 4,6 ×106 tony.

Na Słońcu zachodzą następujące reakcje:
1H + 1H → 2H
2H + n → 3H
2H + 3H → 4He + n
2H + 2H → 4He
4He + 4He + 4He → 12C

Historycznie biorąc, pierwszą reakcję syntezy przeprowadził w roku 1934 Ernest Rutherford oraz fizyk australijski M.L.E.Oliphant. W reakcji tej następowała synteza jąder
deuteruIzotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i neutronu.
i otrzymywało się
trytNajcięższy izotop wodoru, którego jądro składa się z protonu i dwóch neutronów. Tryt jest nietrwały i rozpada się emitując cząstkę beta i antyneutrino.

2H + 2H → 3H + 1H

 
Notki biograficzne (z roku 2000)
Ludwik Dobrzyński jest profesorem fizyki, specjalistą z zakresu fizyki ciała stałego badanej metodami jądrowymi. Kieruje Zakładem Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W Instytucie Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Świerku kieruje Działem Szkolenia i Doradztwa.
Oleg Utyuzh jest doktorem fizyki, specjalistą z zakresu fizyki wysokich energii, zatrudnionym w Instytucie Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Warszawie.
Ewa Droste jest magistrem fizyki, specjalistką z fizyki jądrowej, zatrudnioną na stanowisku fizyka w Dziale Szkolenia i Doradztwa w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.
Wojciech Trojanowski jest magistrem pedagogiki i specjalistą z zakresu elektroradiologii, zatrudnionym w Dziale Szkolenia i Doradztwa w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku oraz w Akademii Medycznej w Warszawie