Poniższy materiał edukacyjny został stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie PANS (Public Awarness of Nuclear Science). Materiały NUPEX'u (NUclear Physics EXperience), w dwunastu językach można znaleźć w witrynie http://www.ncbj.edu.pl/nupex

Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa?
I

Rozszczepienie

Autor: Ludwik Dobrzyński, współpraca: Oleg Utyuzh, Ewa Droste, Wojciech Trojanowski
1

1. Reakcja rozszczepienia i jej produkty

Reakcja rozszczepienia jest procesem, w którym jądro dzieli się spontanicznie lub w sposób wymuszony na dwa (czasem nawet trzy) ciężkie jądra. W reakcjach tego typu pojawiają się często także inne cząstki (np. neutrony) oraz promieniowanie elektromagnetyczne (promienie gamma). Najbardziej typową reakcją rozszczepienia, wykorzystywaną w obecnych reaktorach jądrowych, jest następująca reakcja:

n + 235U → X + Y + (0-8)n +
gammaWysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne powstałe w wyniku przejścia jądra ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii.
+ nadmiar energii

gdzie X i Y oznaczają tzw. fragmenty rozszczepienia ( 97Zr, 99Mo, 137Te, 140Xe itd.) o masach bliskich połowie masy jądra uranu. 235U jest jedynym naturalnym izotopem, rozszczepianym przez neutrony termiczne. Jego koncentracja w naturalnym uranie (głównie 238U) jest jednak bardzo mała - zaledwie 0,72%.  

1. Animacja reakcji rozszczepienia: liczba neutronów i kwantów gamma w każdej reakcji może być różna

2. Animacja łańcucha rozpadów począwszy od 143 Ba

W reakcji rozszczepienia uranu powstaje średnio 2,5 neutronów, tak więc reakcja ta prowadzi do naturalnego powiększania się liczby neutronów w układzie, w którym ta reakcja zachodzi. W pojedynczej reakcji powstaje także średnio około pięciu fotonów. Większość fragmentów rozszczepienia jest promieniotwórcza, a więc rozpada się (patrz przykład 143Ba).

2

2. Energia wyzawalana podczas rozszczepienia jadra

Energia wyzwalana w rozszczepieniu 235U wynosi około 200
MeVEnergia jaką uzyskuje elektron w polu elektrycznym o różnicy potencjałów 1 V.

1 meV = 10 -3 eV

1 keV  = 10 3 eV

1 MeV = 10 6 eV

1 GeV = 10 9 eV

. Na tę energię składają się energie kinetyczne fragmentów rozszczepienia (około 167 MeV), neutronów (około 5 MeV) i energia rozpadów
betaElektron (cząstka "beta minus") lub pozyton ("beta plus").
(około 3 rozpadów w każdym fragmencie rozszczepienia) - 17 MeV. Reszta, około 7 MeV, to energia emitowanego promieniowania gamma.

Pamiętajmy, że spalenie jednego atomu węgla wyzwala energię jedynie około 4 eV, a więc niemal 50 milionów razy mniejszą. Także energia (na cząsteczkę) wyzwalana podczas eksplozji
TNTZwiązek chemiczny C 6 H 2 (NO 2 ) 3 CH 3 (trójnitrotoluen), znany pod nazwą trotylu i oznaczany symbolem TNT, jest materiałem silnie wybuchowym. Energia wyzwalana podczas eksplozji podawana jest często w kilotonach TNT.  1 kilotona TNT odpowiada energii około 4,19·10 12 J.
jest około 18 milionów razy mniejsza.
3

3. W jaki sposób rozwija się reakcja rozszczepienia?

W wyniku absorpcji neutronu przez 235U tworzy się jądro 236U o tak wysokiej energii, że znajdujące się w nim
nukleonyOgólna nazwa składników jądra: protonów i neutronów.
zostają wprawione w silne oscylacje, w wyniku których jądro ulega wydłużeniu, a pomiędzy jego skrajnymi częściami pojawia się przewężenie. W ciągu około 10-12 s jądro ulega dalej podziałowi, w sposób podobny do podziału kropli wody kapiącej z kranu na dwie krople: siły jądrowe wiążące nukleony znajdujące się na obu końcach zdeformowanego jądra są znacznie większe niż w jądrze wyjściowym. Jednocześnie, oba te jądra odpychają się siłami kulombowskimi, co prowadzi ostatecznie do rozszczepienia jądra na dwa fragmenty.

Przykład reakcji rozszczepienia. Gwiazdka z prawej strony powyżej symbolu jądra uranu wskazuje, że jądro jest w stanie wzbudzonym, tj. posiada nadmiar energii, który nie pozwoli mu na utrzymanie się w tej postaci.
4

4. Mnożąc rozszczepienia: reakcja łańcuchowa

W pojedynczym akcie rozszczepienia jądra 235U powstaje średnio 2,5 neutronów. Dla uproszczenia przyjmijmy jednak, że tworzą się tylko dwa neutrony. Przyjmijmy dalej, że każdy z nich pochłonięty zostaje przez inne jądra  235U i wywoła kolejne rozszczepienia, przy czym w każdej takiej reakcji tworzą się dwa neutrony. W wyniku tego procesu otrzymamy w sumie 4 neutrony. Te neutrony mogą wywołać kolejne cztery reakcje, w wyniku których liczba neutronów w układzie zwiększy się do ośmiu.

Poniżej znajduje się animacja pokazująca rozwój reakcji łańcuchowej

Jak widać, liczba neutronów będzie gwałtownie wzrastać, jak w słynnej opowieści o szachu, który został poproszony o wypłatę za pracę ziarenkami ryżu. Pracownik poprosił o tyle ryżu, ile zmieści się na szachownicy, jeśli na pierwszym polu położy się jedno ziarenko, na drugim dwa, na trzecim cztery i na każdym kolejnym dwa razy więcej ziarenek niż położono na poprzednim polu. W ten sposób, jak się okazało, bardzo szybko zabrakło ryżu w całym państwie szacha (czy możesz sobie wyobrazić ile to jest 264 ziaren, które powinny się znaleźć na ostatnim polu szachownicy?). W podanym wyżej opisie reakcji liczba neutronów stale wzrasta, sama reakcja zaś zwana jest
reakcją łańcuchowąSamopodtrzymująca się reakcja chemiczna lub jądrowa, której produkty inicjują kolejne reakcje. W jądrowej reakcji łańcuchowej w wyniku rozszczepienia 235U , otrzymujemy średnio 2,5 neutronów, które mogą zainicjować kolejne reakcje rozszczepień jąder 235U. Jeśli taka samopodtrzymująca się reakcja przebiega bez ograniczeń, po osiągnięciu lub przekroczeniu tzw. masy krytycznej materiału rozszczepialnego następuje wybuch jądrowy.
264=2×2×2× ...
5

5. Im więcej neutronów, tym więcej wyzwalanej energii

Zauważmy, że nie tylko liczba neutronów gwałtownie wzrasta - energia w układzie również błyskawicznie rośnie.

Wywołując reakcję rozszczepienia w każdym jądrze zawartym w 1g 235U wyzwolimy energię  (6,023 ×1023 /235) ×200 MeV = 5,125 ×1023 MeV = 8,2 ×1010 J. Tak wielką energię ma masa 1000 ton, spadająca z wysokości 8,2 km! W istocie rzeczy, energia wyzwolona w eksplozji bomb jądrowych zrzuconych w 1945 roku na Hiroszimę i Nagasaki odpowiadała właśnie takiej wartości energii (około 20 kiloton
TNTZwiązek chemiczny C 6 H 2 (NO 2 ) 3 CH 3 (trójnitrotoluen), znany pod nazwą trotylu i oznaczany symbolem TNT, jest materiałem silnie wybuchowym. Energia wyzwalana podczas eksplozji podawana jest często w kilotonach TNT.  1 kilotona TNT odpowiada energii około 4,19·10 12 J.
).
Chmura nad Hiroszimą powstała w wyniku eksplozji bomby atomowej
[za zgodą www.atomicarchive.com]
6

6. Czy reakcja rozszczepienia jest zawsze możliwa?

Najprostsza odpowiedź brzmi - nie! W zasadzie liczba aktów rozszczepień w reakcji łańcuchowej powinna odpowiadać, albo być proporcjonalna, liczbie rozszczepialnych jąder w materii. Neutrony produkowane w procesie rozszczepienia mogą zainicjować kolejne reakcje rozszczepienia tylko wtedy, gdy są wpierw pochłonięte przez rozszczepialne jądro. Mogą być one jednak także pochłonięte przez jądro innego rodzaju, a nawet uciec z materiału. Reakcja rozszczepienia, jak każdy inny proces fizyczny, zachodzi bowiem nie tylko, gdy spełnione są pewne szczególne warunki, ale także z pewnym prawdopodobieństwem. Rozpatrzmy więc warunki, w których neutron może wywołać reakcję rozszczepienia.

7

7. Zaczynając od powolnych neutronów, a kończąc na szybkich

Aby prawdopodobieństwo spowodowania rozszczepienia jądra uranu było duże (mówimy wtedy o dużym przekroju czynnym na reakcję), neutron musi mieć stosunkowo niską energię - ułamka
elektronowoltaEnergia jaką uzyskuje elektron w polu elektrycznym o różnicy potencjałów 1 V.

1 meV = 10 -3 eV

1 keV  = 10 3 eV

1 MeV = 10 6 eV

1 GeV = 10 9 eV

. To duże prawdopodobieństwo wynika w skrócie z faktu, iż powolny neutron spędza więcej czasu w pobliżu jądra - jest więc więcej czasu na pochłonięcie neutronu. Neutrony takie nazywamy neutronami termicznymi jako że ich energie są porównywalne z energiami kinetycznymi cząstek powietrza wokół nas. Energia neutronów powstałych podczas rozszczepienia wynosi 1-2 MeV. Prawdopodobieństwo zajścia reakcji rozszczepienia przy użyciu neutronów o tak wysokiej energii jest bardzo małe. Dlatego też możemy oczekiwać, że neutrony te przelecą obok bardzo wielu jąder uranu zanim jedno z nich wychwyci neutron i w konsekwencji ulegnie rozszczepieniu. Ponadto, na swojej drodze przez ośrodek neutrony mogą napotkać inne jądra, które pochłoną neutrony. W wypadku neutronów termicznych takimi efektywnymi pochłaniaczami są np. jądra boru, kadmu i gadolinu.

Neutrony prędkie są silnie pochłaniane przez główny izotop uranu naturalnego - 238U, w wyniku czego powstaje rozszczepialny 239Pu i 240Pu. Z tego względu należy dobrze znać chemiczny (i izotopowy) skład materiału, w którym oczekujemy pojawienia się reakcji łańcuchowej.

8

8. W jaki sposób możemy podwyższyć efektywność watwarzania energii?

Mając ograniczoną ilość materiału rozszczepialnego, produkcja energii w reakcjach rozszczepienia (a także liczba takich reakcji zachodzących w materiale) będzie w zasadniczym stopniu zależna od naszych możliwości sterowania energiami neutronów podczas procesu. Pamiętając jednak, że samo rozszczepienie zachodzi w czasie rzędu 10-12 s, wydaje się, że nasze szanse kontroli są znikome. W istocie rzeczy, sytuacja nie jest tak zła. Znający grę w bilard wiedzą, że przy właściwym uderzeniu bili i zderzeniu jej z bilą stojącą na stole bilardowym, ta uderzona bila przejmie całą energię i odskoczy, podczas gdy nasza bila zatrzyma się. Taki sam proces przekazu energii może zajść wewnątrz dowolnego materiału.

9

9. Grając neutronami w bilard

To, co robimy, to doprowadzanie do reakcji łańcuchowej w środowisku, które nie absorbuje neutronów, a w którym takie przekazy energii są możliwie efektywne. Materiały mające tę własność nazywamy moderatorami neutronów. Wracając do naszej analogii, ogromna wydajność przekazu energii pomiędzy bilami w bilardzie wynika z faktu, iż w zderzeniu czołowym (centralnym) obie bile są identyczne. Spełnienie takiego samego warunku będzie tyczyło także neutronów: najefektywniejsze przekazy energii będą zdarzały się wtedy, gdy neutrony będą zderzały się z niemal identycznymi cząstkami. Z oczywistych względów nie mogą to być neutrony: te są właśnie produkowane i jest ich dla zderzeń po prostu za mało. Cząstką o masie najbliższej masy neutronu jest proton, protony zaś, to jądra wodoru. Stąd też substancje zawierające wodór są naturalnymi kandydatami na materiały, w których neutrony będą mogły tracić energię.

Poniżej znajduje się animacja pokazująca jak w atomie wodoru elektron krąży wokół protonu

10

10. Wodór i inne moderatory

Ciekły wodór oraz woda powinny być bardzo dobrymi moderatorami. Pierwszy jednak jest bardzo niewygodny w użyciu (ciekły wodór nalezy utrzymywać w temperaturze poniżej 20 K, niemożliwie niskiej dla dużych objętości wokół rdzenia reaktora). Woda natomiast jest bardzo często używana jako moderator. Moglibyśmy także wykorzystywać i cięższe jądra, pamiętając jednak, że ze wzrostem masy atomowej moderatora średni przekaz energii, możliwy w pojedynczym zderzeniu, jest odpowiednio mniejszy. Zatem, dla identycznego spowolnienia neutronów potrzebowalibyśmy wtedy odpowiednio większej liczby zderzeń (zwróćmy także uwagę, że jeśli zderzenie nie jest czołowe, przekaz energii jest również mniejszy od maksymalnego, uzyskiwanego w zderzeniu czołowym). Przykładami takich dobrych moderatorów mogą być ciężka woda (D2O), beryl i węgiel (grafit). W istocie rzeczy, tlen w cząsteczkach wody także przyczynia się do spowalniania neutronów.

Średnia liczba zderzeń (n) potrzebna do spowolnienia neutronów od energii 1 MeV do 40 meV.
JądronJądron
H17Be81
D23C108
He40O143
11

11. Oszczędzając neutrony

Co można zrobić, gdy powolny (termiczny) neutron ucieka z rdzenia nie powodując żadnego rozszczepienia? Czy możemy go zmusić do powrotu do ośrodka zawierającego materiał rozszczepialny? Odpowiedź jest twierdząca: jeśli neutron zderzy się na swej drodze z jakimś jądrem, może on zmienić swój kierunek, także na kierunek wsteczny. Z tego względu opłaca się otoczyć blok materiału rozszczepialnego innym materiałem - niepochłaniającym neutronów, natomiast będącym ich efektywnym rozpraszaczem. Taki materiał w reaktorze nosi nazwę reflektora neutronów. W szczególności dobrymi reflektorami są beryl i grafit.

Poniżej znajduje się animacja pokazująca proces produkcji neutronów i ich odbijania

12

12. W jaki sposób zmniejszyć efektywność wytwarzania energii w procesach rozszczepienia?

Chcielibyśmy, aby wytwarzanie energii było najefektywniejsze. Jednak, jeśli ta efektywność jest nazbyt duża (jak w
reakcji łańcuchowejSamopodtrzymująca się reakcja chemiczna lub jądrowa, której produkty inicjują kolejne reakcje. W jądrowej reakcji łańcuchowej w wyniku rozszczepienia 235U , otrzymujemy średnio 2,5 neutronów, które mogą zainicjować kolejne reakcje rozszczepień jąder 235U. Jeśli taka samopodtrzymująca się reakcja przebiega bez ograniczeń, po osiągnięciu lub przekroczeniu tzw. masy krytycznej materiału rozszczepialnego następuje wybuch jądrowy. 
) można doprowadzić do wybuchu jądrowego - sytuacji, której chcielibyśmy na pewno uniknąć! Reaktory jądrowe buduje się w taki sposób, aby wybuch jądrowy był zupełnie niemożliwy. Aby osiągnąć ten cel powinniśmy dysponować możliwością spowalniania reakcji łańcuchowej, jeśli zachodziłaby ona nazbyt gwałtownie. Osiągnięcie celu może nastąpić przez podzielenie rozszczepialnego materiału na porcje o masach mniejszych od tzw.
masy krytycznejMinimalna masa materiału rozszczepialnego (np. 235U), w której może rozwinąć się reakcja łańcuchowa aż do spowodowania wybuchu. 
, co spowoduje, że neutrony nie będą napotykały tak łatwo jąder rozszczepialnych. Takie mniejsze masy uranu nazywamy masami podkrytycznymi.

Jeśli osiągniemy masę krytyczną, nastąpi wybuch jądrowy.
Dwie połówki mas krytycznych, rozstawione na pewną odległość, będą promieniowały, ale nie wybuchną
Masy podkrytyczne, krytyczne i nadkrytyczne

O masie uranu mówimy, że jest masą krytyczną, gdy średnio tylko jeden z neutronów powstałych w reakcji rozszczepienia izotopu 235U  jest absorbowany przez kolejne jądro 235U i powoduje jego rozszczepienie. Masa krytyczna zależy od zawartości procentowej jego jąder rozszczepialnych (np. 235U lub 239Pu), kształtu materiału (np. kula lub walec), obecności reflektora itp.

Masa jest nazywana podkrytyczną, gdy mniej niż jeden neutron jest wykorzystywany do rozszczepień kolejnych jąder  235U. W materiale o takiej masie reakcja łańcuchowa nie jest w stanie się rozwinąć.

Jeśli liczba neutronów rozszczepiających jądra 235U jest większa od jedności, masę, wewnątrz której to zachodzi, nazywamy nadkrytyczną. Masy nadkrytyczne uranu używane są w bombach jądrowych.

W metalicznym uranie lub w tlenkach uranu (np. UO2) masa krytyczna zmniejsza się ze wzrostem koncentracji 235U. Masa krytyczna kuli z metalicznego uranu wynosi 50 kg. Jeśli ten sam materiał otoczymy reflektorem grafitowym o grubości 10 cm, masa krytyczna spadnie do około 10 kg. Chociaż wydaje się, że 10 kg to niedużo, należy pamiętać, że zawartość izotopu 235U w naturalnym uranie, to zaledwie 0,72%, a proces wydzielania chemicznego tego izotopu jest trudny i kosztowny.   Innym materiałem wykorzystywanym w bombach jądrowych jest izotop 239Pu. Masa krytyczna plutonu, to kilka do kilkunastu kilogramów.

13

13. Lepsze sterowanie przebiegiem reakcji łańcuchowej

Neutrony z łatwością wylatują z powierzchni podkrytycznych bloków uranowych zanim jeszcze nagromadzona w nich energia może stać się groźna. Ponadto pomiędzy bloki materiału rozszczepialnego można wstawić inny materiał, który silnie pochłania neutrony. Istotnie, takie właśnie materiały wykorzystywane są do budowy
prętów sterujących Pręty służące do regulowania tempa rozwijania się reakcji powielającej w reaktorze jądrowym. Pręty te, zbudowane z materiałów pochłaniających neutrony termiczne, zanurzane są do rdzenia reaktora głębiej, gdy chcemy spowolnić reakcje i wysuwane do góry, gdy chcemy podwyższyć moc reaktora.
w reaktorach jądrowych. Im głębiej zanurzone są pręty sterujące w przestrzeń pomiędzy materiałem rozszczepialnym (elementami paliwowymi w wypadku reaktorów jądrowych), tym trudniej będzie poszczególnym blokom uranu "komunikować" się ze sobą, w wyniku czego reakcja łańcuchowa będzie zachodzić w sposób ograniczony i z ograniczoną ilością wytwarzanej energii.

Poniżej znajdują się animacje pokazujące pracę prętów sterujących

A

Uzupełnienie: Reakcja rozszczepienia a defekt masy

Energia wiązaniaEnergia wiązania danego składnika układu jest energią potrzebną dla oderwania tego składnika od układu.
, która równoważna jest defektowi masy, wynosi w jądrze uranu 7,5 MeV na każdy
nukleonOgólna nazwa składników jądra: protonów i neutronów.
, a we
fragmentach rozszczepienia Jądra atomowe powstające w wyniku reakcji rozszczepienia. Na ogół powstają dwa jądra o porównywalnych masach, około połowy masy jądra, które ulega rozszczepieniu.
wynosi około 8,4 MeV. Energia uwalniana w pojedynczej reakcji rozszczepienia będzie równa iloczynowi liczby nukleonów (235) i różnicy energii wiązań, tj. 0,9 MeV. Energia ta wynosi więc około 200 MeV. Odpowiadająca tej energii zmiana masy nie jest duża, około jedna część na tysiąc.

Jest rzeczą interesującą zauważyć, że efekt straty części masy powinien też powstawać w reakcjach chemicznych - te nie są zasadniczo odmienne od reakcji jądrowych, jednakże różnica mas im towarzysząca, to zaledwie jedna część na miliard, tak więc jest ona niemal niemierzalna.

B

Uzupełnienie: Historia reakcji rozszczepienia

Historia reakcji rozszczepienia rozpoczyna się z chwilą odkrycia
neutronuJeden z dwóch nukleonów w jądrze. Neutron jest cząstką nietrwałą (rozpada się średnio w czasie około 15 minut; okres połowicznego zaniku - około 10 min.), nie ma ładunku elektrycznego, ale ma moment magnetyczny. Dzięki tym własnościom jest znakomitą sondą do badań własności materii.
przez Jamesa Chadwicka (1932). Wkrótce potem neutrony zostały wykorzystane jako pociski do bombardowań różnych jąder. W wyniku tych badań uczeni odkryli, że neutrony mogą być pochłaniane przez jądra i mogą prowadzić do powstania sztucznej promieniotwórczości. Innym odkrytym efektem była sztuczna przemiana jądrowa, tj. przemiana jednego jądra w inne, należące do innego pierwiastka chemicznego. W roku 1934 Enrico Fermi badał reakcję neutronów z jądrami uranu mając nadzieję, że zarejestruje pewne rozpady
betaElektron (cząstka "beta minus") lub pozyton ("beta plus").
i tworzenie się pierwiastka o liczbie atomowej Z=93. Ku jego zdumieniu, liczba wytwarzanych cząstek beta znacznie przekraczała oczekiwania, także wytwarzana energia była znacznie większa od oczekiwanej dla typowych rozpadów beta.

Następny krok został zrobiony przez fizyczkę austiacką Lise Meitner oraz niemieckiego chemika Otto Hahna. W roku 1936 badali oni tę samą reakcję, którą zajmował się wcześniej Enrico Fermi i ulegli fascynacji wielką ilością energii wyzwalanej w tej reakcji. W czasach nazistowskich Lise Meitner została zmuszona ze względu na swoje żydowskie pochodzenie do ucieczki z Niemiec i wyemigrowała do Danii. Otto Hahn kontynuował natomiast badania wraz z uczonym niemieckim Fritzem Strassmanem. Swoje wyniki opublikowali oni bez wyjaśnienia i przesłali je Lise Meitner, która wraz z Otto Frischem zinterpretowała obserwowany efekt jako wynik podziału ciężkiego jądra uranu na dwa jądra lżejsze. Nazwa "reakcji rozszczepienia" została wymyślona podczas dyskusji Lise Meitner z Nielsem Bohrem. Dyskusja ta toczyła się w towarzystwie amerykańskiego biologa W.A.Arnolda, który właśnie wizytował Uniwersytet w Kopenhadze. Zauważył on, że sytuacja przypomina proces biologiczny podziału komórki na dwie niemal identycznych rozmiarów komórki pochodne. Proces ten był znany biologom pod nazwą rozszczepienia.

Ideę
masy krytycznej Minimalna masa materiału rozszczepialnego (np. 235U), w której może rozwinąć się reakcja łańcuchowa aż do spowodowania wybuchu. 
podał w 1939 roku francuski fizyk Francis Perrin. Wraz ze swoim zespołem badawczym w Paryżu pokazał, w jaki sposób można podtrzymać reakcję łańcuchową, jeżeli neutrony wprowadzi się do ośrodka uranowo-wodnego, w którym woda służy jako moderator neutronów. Pokazali oni też, w jaki sposób można sterować namnażaniem się liczby neutronów, wykorzystując w tym celu
pręty sterujące Pręty służące do regulowania tempa rozwijania się reakcji powielającej w reaktorze jądrowym. Pręty te, zbudowane z materiałów pochłaniających neutrony termiczne, zanurzane są do rdzenia reaktora głębiej, gdy chcemy spowolnić reakcje i wysuwane do góry, gdy chcemy podwyższyć moc reaktora.
wykonane z materiału pochłaniającego neutrony.
C

Uzupełnienie: Projekt Manhattan

Odkrycie wielkiej energii uwalnianej w pojedynczym rozszczepieniu jądra naprowadziło uczonych na pomysł skonstruowania bomby atomowej. Był to czas drugiej wojny światowej, a skonstruowanie takiej bomby można było uważać za czyn szlachetny. Pomysł ten zaowocował tzw. Projektem Manhattan, prowadzonym w sposób tajny. Osobą kierującą projektem został świetny fizyk i organizator - Robert Oppenheimer. Pierwszym zadaniem było oczywiście otrzymanie pełnej reakcji łańcuchowej w układzie. Wcześnie zdano sobie sprawę z potrzeby posiadania moderatora neutronów. Stwierdzono także, że trzeba mieć do dyspozycji pewien nadmiar uranu-235, gdyż nie wszystkie neutrony powodują kolejne reakcje rozszczepienia. To doprowadziło do wyznaczenia wielkości
masy krytycznejMinimalna masa materiału rozszczepialnego (np. 235U), w której może rozwinąć się reakcja łańcuchowa aż do spowodowania wybuchu. 
. Niemniej ważną rzeczą okazała się umiejętność sterowania
reakcją łańcuchowąSamopodtrzymująca się reakcja chemiczna lub jądrowa, której produkty inicjują kolejne reakcje. W jądrowej reakcji łańcuchowej w wyniku rozszczepienia 235U , otrzymujemy średnio 2,5 neutronów, które mogą zainicjować kolejne reakcje rozszczepień jąder 235U. Jeśli taka samopodtrzymująca się reakcja przebiega bez ograniczeń, po osiągnięciu lub przekroczeniu tzw. masy krytycznej materiału rozszczepialnego następuje wybuch jądrowy. 
, a więc zaczęto szukać materiałów silnie pochłaniających neutrony. Enrico Fermi, kierujący w tym czasie innym projektem, w ramach którego budował pierwszy reaktor jądrowy (nazywany wówczas stosem krytycznym), wykorzystywał do budowy
prętów sterujących Pręty służące do regulowania tempa rozwijania się reakcji powielającej w reaktorze jądrowym. Pręty te, zbudowane z materiałów pochłaniających neutrony termiczne, zanurzane są do rdzenia reaktora głębiej, gdy chcemy spowolnić reakcje i wysuwane do góry, gdy chcemy podwyższyć moc reaktora.
kadm. Jego zespół pokazał, że reakcją łańcuchową można sterować, jeśli tylko takie pręty zanurzone są pomiędzy blokami materiału rozszczepialnego - w innym przypadku musiałby nastąpić wybuch jądrowy. W tym samym okresie inna grupa badaczy stwierdziła, że pluton-239 jest także rozszczepialny. Krok po kroku te wszystkie podstawowe wyniki doprowadziły do konstrukcji bomby atomowej.
 
Notki biograficzne (z roku 2000)
Ludwik Dobrzyński jest profesorem fizyki, specjalistą z zakresu fizyki ciała stałego badanej metodami jądrowymi. Kieruje Zakładem Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W Instytucie Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Świerku kieruje Działem Szkolenia i Doradztwa.
Oleg Utyuzh jest doktorem fizyki, specjalistą z zakresu fizyki wysokich energii, zatrudnionym w Instytucie Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Warszawie.
Ewa Droste jest magistrem fizyki, specjalistką z fizyki jądrowej, zatrudnioną na stanowisku fizyka w Dziale Szkolenia i Doradztwa w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.
Wojciech Trojanowski jest magistrem pedagogiki i specjalistą z zakresu elektroradiologii, zatrudnionym w Dziale Szkolenia i Doradztwa w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku oraz w Akademii Medycznej w Warszawie