Poniższy materiał edukacyjny został stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie PANS (Public Awarness of Nuclear Science). Materiały NUPEX'u (NUclear Physics EXperience), w dwunastu językach można znaleźć w witrynie http://www.ncbj.edu.pl/nupex

Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa?
P

Metody datowania w sztuce i archeologii

Autor: Christiane Leclercq-Willain, tłumaczenie: Ludwik Dobrzyński
1

1. Metody datowania

Pełna skala czasu

Wykorzystując różne izotopy stabilne i promieniotwórcze można dziś sięgnąć wgłąb dowolnego okresu: od poprzedzającego narodziny Ziemi do dni obecnych. Na przykład - pomiar zawartości izotopów stabilnych i promieniotwórczych w meteorytach daje nam informację o ich historii i o historii promieniowania kosmicznego.

Pomiar promieniotwórczości pierwiastków jest bardzo dobrą metodą datowania.

2

2. Datowanie wykorzystujące izotop 14C

Technika datowania przy użyciu 14C powstała w latach  1950-1960.

Willard Libby : Laureat Nagrody Nobla z chemii w roku1960 za wykorzystanie 14C do wyznaczania wieku w archeologii, geologii, geofizyce i innych dziedzinach nauki.

Promieniotwórczy izotop 14C powstaje dzięki promieniowaniu kosmicznemu w górnych warstwach atmosfery ziemskiej i jest absorbowany przez wszystkie organizmy żyjące na Ziemi, aż do ich śmierci. Dlatego też zmniejszenie się zawartości promieniotwórczego węgla opisuje nam okres, który upłynął od czasu śmierci danego organizmu: połowa jąder promieniotwórczych rozpada się w czasie każdych 5730 lat.

Spektrometr mas przy akceleratorze, służący do datowania wieku próbek przy pomocy zaledwie kilku miligramów węgla. Dla datowania należy zmierzyć stosunek 14C / 12C (dzięki uprzejmości C2RMF-J.Salomon)
Podzespoły spektrometru mas
(dzięki uprzejmości CNRS Phototeque - J.Forest)
Wykorzystywany proces fizyczny: rozpad (desintegration) 14C (carbone).
W wyniku rozpadu beta tworzy się 14N (azote) i elektron.
3

3. Kilka przykładów datowania izotopem 14C

Wiele prehistorycznych obrazów naskalnych w grotach badano przy użyciu technik datowania 14C. Izotopu tego używamy do datowania znalezisk zawierających węgiel i pochodzących z okresu 10000 do 30000 lat temu.

Obrazy naskalne, których wiek określono przy pomocy 14C

Pomiar zawartości 14C w kościach szkieletu współczesnego człowieka pokazał, że oryginalna zawartość tego izotopu 14C0 zmniejszyła się do 53%. Prawo rozpadu promieniotwórczego głosi, że t = - (t½ )/ ln2 x ln ( 14Ct / 14C0 ), (t½ = 5730 lat - zakładając, że 14C w atmosferze nie zmieniało się na przestrzeni lat).

Pytanie: Ile lat ma ten szkielet ?

Odpowiedź: Szkielet ma w przybliżeniu 5200 lat

Przez wiele lat zakładano, że zawartość 14C  w atmosferze nie zmienia się w  czasie. Obecnie wiemy, że pola magnetyczne Ziemi i Słońca zmieniały się, tak więc zmianom ulegał strumień promieniowania kosmicznego dolatującego do atmosfery. Musiało to prowadzić również do zmian w tempie produkowania 14C.

W roku 1991 dokonano nadzwyczaj ekscytującego odkrycia w Alpach. We wrześniu tego roku dwóch turystów znalazło w górach ciało mężczyzny wystające w połowie spod lodu. Człowiek lodowy (nazwany później pieszczotliwie Otzi: zgodnie z rejonem górskim, w którym został znaleziony) zmarł zapewne ponad 4 000 lat temu. Otzi'ego badano ponad 6 lat na Uniwersytecie w Innsbruku. W początkach roku 1998 przeniesiono go do muzeum archeologicznego w Bolzano we Włoszech, gdyż zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi człowiek lodowy należy do Włoch, jako że został znaleziony na granicy Austriacko-Włoskiej na terytorium Włoch. Pomiary zawartości 14C przeprowadzono (w laboratoriach w Zurichu i Oxfordu), wykorzystując zarówno miligramowe ilości kości i tkanek Otzi'ego, jak i ekwipunku oraz materiałów ewidentnie należących do Otzi'ego (te badania prowadzono w Uppsali, Gif sur Yvette oraz Wiedniu), a także osadów zebranych z miejsca znaleziska (badania w Wiedniu). Wiek bez pełnej kalibracji wynosi 4550 lat przed chwilą obecną. Po kalibracji wykorzystującej krzywe otrzymywane ze słoi drzewnych, wiek ustalono na starszy o 650 lat. Na poziomie ufności 95,4% jego wiek zawiera się w granicach 3770-3320 (34,3%) lat temu i 3230-3100 lat temu (61,1%).

Częsciowo zamrożone ciało człowieka lodowego, Otzi'ego, w chwili odkrycia w roku 1991 w Alpach na granicy Austriacko-Włoskiej.

Analiza ziaren znalezionych w jelitach, jak również minerałów znajdujących się we włosach prowadzi do wniosku, że Otzi szedł z południowego Tyrolu, gdy zaskoczył go śnieg i lód. Ponadto, analizując izotopowy skład węgla i tlenu w zębach i kościach człowieka lodowego, badacze mogą rozróżnić [patrz Temat 1, strony 8 i 9] kraj jego wczesnego dzieciństwa i kraj, w którym przebywał później.

4

4. Datowanie przy użyciu techniki U-Th

Korale w czasie swego życia pochłaniają uran, w tym izotop 234U (okres połowicznego zaniku 245500 lat) będący w morzu, nie absorbują jednak też tam obecnego izotopu toru - 230 Th. Gdy koral umrze, 230Th o okresie połowicznego zaniku 75380 lat, pochodzący z promieniotwórczego rozpadu tego izotopu uranu, kumuluje się w szkielecie korala. Mierząc stosunek zawartości uranu i toru można zatem wyznaczyć wiek korala. Metoda uranowo-torowa wykorzystywana jest do datowania szkieletów, kopalin i zębów, których wiek zawiera się w granicach 10000 do 350000 lat. Jeśli próbka jest starsza niż 30000 lat albo nie zawiera węgla, metoda ta, oparta na promieniowaniu uranu, jest jedyną, dającą się zastosować.

Koral wykorzystywany w datowaniu jako próbka referencyjna w metodzie U-Th
5

5. Termoluminescencja

Zjawisko termoluminescencji zostało odkryte przez Sir Boyle'a w roku 1663. Termoluminescencja jest własnością wielu minerałów, polegającą na wysyłaniu świecenia w wyniku podgrzania minerału. Trzysta lat po tym odkryciu wykazano, że natężenie emitowanego światła proporcjonalne jest do promieniowania zaabsorbowanego przez minerał. Zjawisko to można więc wykorzystać w datowaniu. Piotr i Maria Curie zauważyli, że szkło używane przez nich w laboratorium uzyskuje w wyniku naświetlania wyraźny kolor, znikający przy podgrzaniu materiału, natychmiast po wyemitowaniu przezeń światła - była to właśnie obserwacja zjawiska termoluminescencji.

Promieniowanie wysyłane przez radon, które może zabarwić szkło (fotografia z laboratorium Piotra i Marii Curie - dzięki uprzejmości CNRS Phototèque- C.Delhaye).

5.1. Termoluminescencja (c.d.)

Technika ta ma wiele zastosowań, jak datowanie podgrzewanego krzemienia, wyrobów garncarskich i naczyń ceramicznych z prehistorii. Najstarsze znaleziska, których wiek możemy wyznaczyć, mają około 250000 lat.

Wyroby garncarskie datowane techniką termoluminescencyjną
(dzięki uprzejmości CNRS Phototèque - A.Chenè)
Wyroby garncarskie, których wiek (7000 do 10000 lat)
wyznaczono techniką termoluminescencyjną
Szkielet kobiety i dziecka, których wiek (92000 lat) wyznaczono techniką termoluminescencyjną (dzięki uprzejmości CEA-CNRS-CFR)
6

6. Metoda K-Ar

Gdy 40K przekształca się w skale wskutek rozpadu promieniotwórczego w 40Ar (okres połowicznego zaniku 1,277·109 lat), gaz ( 40Ar) pozostaje w skale i nie może z niej uciec, chyba że minerał zostanie podgrzany. Ilość argonu w skale pokazuje więc upływ czasu od jego ostatniego oziębienia. Ta właśnie metoda K-Ar nadaje się do badań aktywności wulkanów i wykorzystywana jest obecnie do datowania okresów od 106 do 109 lat temu.

Przy pomocy metody K-Ar można zbadać kolejność okresów geologicznych na Ziemi i ustalić wiek Ziemi na około 4,5·109 lat oraz pojawienie się pierwszych ludzi (we wschodniej Afryce) około  5·106 lat temu.

Metoda K-Ar jest wygodna do badań aktywności wulkanicznej. Jest ona wykorzystywana obecnie do datowania okresów od 106 do 109 lat temu.
Słowniczek: Demi-vie - okres połowicznego zaniku; temps - czas; %de Parent - % materiału wyjściowego
7

7. Metoda Rb-Sr

Metoda 87Rb - 87Sr pozwala na datowanie materiałów o wieku  106 do 109 lat. Na przykład, wiek skał magmowych z wysp Kerguelen wynosi od 7,9 do 12·106 lat. 87Rb rozpada się do 87Sr z okresem połowicznego zaniku 4,75·1010 lat. Inne izotopy strontu (A = 84, 86, 88) są izotopami trwałymi. Tak więc stront jest użytecznym wskaźnikiem izotopowym wieku i zawartości rubidu w skałach. Stosunek 87Sr / 86Sr zmienia się od 0,703 w młodych skałach do 0,750 w skałach starych. Na kolejnych dwóch stronach można przeczytać interesującą historię o tym, w jaki sposób można określić pochodzenie króla  Yax K’ uk Mo, który był założycielem dynastii, która rządziła w mieście Majów - Copan (obecnie w Hondurasie).

Figurka ceramiczna króla Yax K’ uk Mo w stroju paradnym (dzięki uprzejmości American Institute of Physics, 2004)
8

8. Interesujące zastosowanie analizy izotopowej (cz. I)

W VIII wieku skromna wioska o nazwie Copàn w Ameryce Środkowej stała się jednym z najważniejszych miast Majów. Ten wzrost ważności ściśle wiąże się z pojawieniem się Yax K’ uk Mo, który przybył do Copàn w roku 427, aby zapoczątkowac dynastię, która rządziła miastem Copàn przez cztery wieki. Pochodzenie Yax K’ uk Mo nie było pewne aż do momentu wykonania pomiarów stosunków izotopów 87Sr / 86Sr  oraz 18O / 16O w zębach i kościach jego szczątków. Wiedza ta jest bardzo istotna dla ustalenia rozmiaru wpływów miasta Teotihuacan, największego miasta w prekolumbijskiej dolinie Meksyku. Miasta odległe o setki mil kopiowały styl świątyń i adoptowały tych samych bogów. Artyści z Copàn  przedstawili Yax K’ uk Mo w stroju paradnym z Teotihuacan. Grób Yax K’ uk Mo zawierał jednakże wyroby garncarskie pochodzące także z innych miast Majów, leżących na północ od Copàn.

9

9. Interesujące zastosowanie analizy izotopowej (cz. II)

Analiza stosunków izotopowych strontu i tlenu w szkliwie zębów króla i w jego kościach pozwoliła na wniosek, że Copàn było ostatnim jego domem, dzieciństwo zaś spędził w sercu świata Majów, na północ od Copàn.

Półwysep Jukatan, złożony z osadów morskich, wykazuje łagodną zmianę stosunku 87Sr / 86Sr w zakresie od 0,7049 do 0,7089. Dolina Mexico zbudowana jest ze  skał wulkanicznych, a zmiany stosunku izotopowego są tam większe. Natomiast w Teotihuacan wartość stosunku jest niższa - 0,7046. Szkliwo zębów stanowi trwałe pokrycie zębiny znajdującej się pod spodem. Jedno i drugie zawiera wapń, którego utworzenie się w materiale jest różne.  Szkliwo mineralizuje się podczas wzrostu zębów w dzieciństwie, natomiast zębina, jako kość, tworzy się w sposób ciągły w trakcie życia. Stront, chemicznie bliski wapniowi, absorbowany jest wraz z pożywieniem, a stosunek 87Sr / 86Sr odzwierciedla naturę lokalnej gleby.

Z tego względu szkliwo zębów człowieka nosi sygnaturę jedzenia i wody kraju jego wczesnego dzieciństwa, natomiast stosunki izotopowe w zębinie odzwierciedlają późniejsze miejsca przebywania człowieka. W wypadku Yax K’ uk Mo otrzymany stosunek 87Sr / 86Sr wynosi 0,7084 i jest nieznacznie większy od wartości lokalnej dla Tikal, na północ od Copàn.

Izotopy tlenu (stosunek 18O / 16O) stanowią inny znacznik wnikający w nasze ciało wraz z dostarczaniem mu wody m.in. deszczu. Deszcz z chmur w pobliżu oceanu jest bogatszy w 18O (w porównaniu z 16O) niż deszcz z chmur znajdujących się w głębi lądu.

87Sr / 86Sr dla róznych miast prekolumbijskich w Meksyku i na półwyspie Jukatan (dzięki uprzejmości: American Institute of Physics, 2004)
10

10. Źródła i podziękowania

Źródła

  • Cent ans après: La radioactivité, le rayonnement d’une découverte. , Wyd. : R.Bimbot, A. Bonnin, R. Deloche i C. Lapeyre, EDP Sciences, 1999
  • NuPECC June 2002: Nuclear Science in Europe: Impact, Applications, Interactions, Contract C E C N° HPRI-CT-1999-40004
  • The Eurisol report, December 2003, EC Contract HPRI-CT-1999-50001
  • Ion Beam study of art and archaeological objects; Wyd.: G. Demortier i A. Adriaens, COST G1 action, European Community, Eur19218, 2000.
  • Physics Today (January 2004, str. 20 - February 2004, str. 31)

Podziękowania

Niniejszym wyrażam podziękowania wydawcom publikacji, z których korzystałam w moim opracowaniu, jak również wszystkim autorom, którzy tworzyli te publikacje dzięki pracy badawczej w dziedzinie zastosowań metod jądrowych w sztuce i archeologii.

W szczególności dziękuję Profesorowi G.Demortier'owi z LARN, Namur, Belgia.

 
Notki biograficzne (z roku 2000)
Christiane Leclercq-Willain jest profesorem w Wolnym Uniwersytecie w Brukseli w Belgii (Free University of Brussels-ULB), Wydział Fizyki Jądrowej i Teoretycznej. Na Wydziale tym pełni funkcję Dyrektora Jądrowej Fizyki Teoretycznej i Fizyki Matematycznej. Prowadzi badania z zakresu spektroskopii jądrowej i reakcji jądrowych: ciężkich jonów, zjawisk interferencyjnych, jąder egzotycznych (halo), struktury nadsubtelnej, syntezy katalizowanej mionami. Interesuje się problemami szerzenia w społeczeństwie wiedzy z zakresu fizyki jądrowej i jej zastosowań.