Poniższy materiał edukacyjny został stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie PANS (Public Awarness of Nuclear Science). Materiały NUPEX'u (NUclear Physics EXperience), w dwunastu językach można znaleźć w witrynie http://www.ncbj.edu.pl/nupex

Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa?
K

Energia jądrowa a odpady promieniotwórcze

Autor: Ludwik Dobrzyński, współpraca: Oleg Utyuzh, Ewa Droste, Wojciech Trojanowski
1

1. Źródła energii

Świat potrzebuje ogromnej ilości energii, a jego rozwój technologiczny pociąga dziś za sobą większe potrzeby energetyczne niż kiedykolwiek przedtem. Dane pokazują, że im większy dochód przypadający na głowę mieszkańca (PKB), tym więcej zużywa on energii


Konsumpcja energii wzrasta gdy rośnie dochód na głowę mieszkańca
[wg E.Boeker, R.van Grodelle, “Environmental Physics”, 2nd edition, John Wiley & Sons, Ltd. (1999)]

Dane mówią też, że im w danym kraju większa produkcja energii, tym ludzie w nim żyją dłużej


Dane zgromadzobne przez A.Strupczewskiego (Instytut Energii Atomowej, Świerk) dla 52 krajów w oparciu o Statistical Yearbook 1995, United Nations, New York (1997)

Najpopularniejsza postać energii pochodzi ze spalania drzewa oraz kopalin (węgla, ropy czy naturalnego gazu) - te naturalne zasoby jednak wkrótce się wyczerpią lub ich cena znacznie wzrośnie. Obecne oceny mówią o czasie od 50 do 150 lat. Prędzej czy później będziemy potrzebowali energii o innej postaci. Czy energia jądrowa mogłaby być odpowiedzią na ten problem?

2

2. Odnawialna energia?

Energia pochodząca ze wszystkich źródeł naturalnych, jak energia geotermalna, energia wiatru czy Słońca - wszystkie one wiążą się z dużymi kosztami inwestycji, a ze względu na zmienny charakter energii wiatrowej czy słonecznej, źródła te wymagają mocnego zaplecza stabilnego, podstawowego źródła energii. Energia wodna jest ważnym i tanim źródłem energii i może być takim podstawowym źródłem, jej zasoby jednak są w wielu krajach ograniczone, a w wielu zostały już niemal wyczerpane. Z tego właśnie względu nie można oczekiwać, że energia wodna będzie w wielu krajach energią przyszłości . Ponadto, korzystanie z paliw kopalnianych niesie całkiem niemałe ryzyko. Geniusz ludzki być może jeszcze wymyśli jakieś inne wydajne źródła taniej energii, jednakże nie możemy oczekiwać ich szerokiego użycia przed okresem około 50 lat od chwili wynalezienia, a więc w czasie porównywalnym z okresem, w którym będą wyczerpywać się zasoby obecnych paliw kopalnych. Musimy zatem podjąć w tej sprawie ważne decyzje i to szybko!

3

3. …czy energia jądrowa?

Już dziś dysponujemy wielkim i bardzo (bardziej niż inne) wydajnym źródłem energii, a mianowicie - energią jądrową. Obecnie około16% energii elektrycznej produkowanej na świecie pochodzi z energetyki jądrowej. Energia jądrowa może pokryć zapotrzebowanie ludzkości przez tysiące lat, reaktory powielające zaś mogłyby pokrywać zapotrzebowanie nawet i przez kilka miliardów lat! Całkowity koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie jądrowe, obejmujący koszty zabezpieczeń, ochrony przed rozprzestrzenianiem materiałów rozszczepialnych oraz koszty postępowania z odpadami promieniotwórczymi są, jak można dowieść, jednymi z najniższych w branży energetycznej. W energetyce jądrowej w zasadzie nie istnieje problem zanieczyszczeń środowiska. Energetyka ta nie wnosi też wkładu do tzw. globalnego ocieplenia. Zauważmy, że energia elektryczna z każdych 22 ton uranu zapobiega emisji około miliona ton dwutlenku węgla, który byłby konsekwencją wytworzenia takiej samej energii z węgla. Na rysunku niżej przedstawiamy schematycznie wykorzystanie różnych postaci energii w krajach OECD w roku 2003.


Wytwarzanie energii elektrycznej z różnych paliw
[dzięki uprzejmości World Nuclear Association, www.uic.com.au]

Elektrownia jądrowa w Diablo Canion, U.S.A.;
[dzięki uprzejmości World Nuclear Association, www.uic.com.au]
4

4. Ile paliwa potrzebuje rocznie elektrownia o mocy 1000 MW?

[wg M.T.Westra, S.Kuyvenhofen,“Energy, Powering your World”, FOM (2002)]
Źródło energiiPotrzebyDla porównania
Biomasa2000 km2 upraw3 -krotna wielkość Jeziora Bodeńskiego
Wiatr2700 wiatraków o mocy 1.5 MW486 km2
Słońce (fotowoltaiki)23 km2 paneli słonecznych na równiku2555 boisk piłkarskich
Biogaz20 000 000 świń
Gaz1.2 km347 piramid Cheopsa
Olej1 400 000 ton10 000 000 baryłek oleju lub 100 supertankowców
Węgiel2 500 000 ton26 260 wagonów towarowych
Rozszczepienie jąder35 ton UO2210 ton rudy uranowej
Reakcja fuzji (termonuklearna)100 kg D +150 kg T2850 m3 wody morskiej oraz 10 ton rudy litowej
5

5. Ile energii elektrycznej na świecie produkują elektrownie jądrowe?


Jądrowe reaktory energetyczne na świecie, stan na październik 2002
[dzięki uprzejmości http:\\www.insc.anl.gov
Udział procentowy energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej, liczba bloków energetycznych i całkowita produkowana moc elektryczna, stan na 31 grudnia 2002
(źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej)
KrajUdział (%)Liczba blokówMoc (MWe)
Litwa 80,122 2 370
Francja 77,9759 63 073
Słowacja 65,416 2 408
Belgia 57,327 5 760
Bułgaria 47,304 2 722
Szwecja 45,7511 9 432
Ukraina 45,6613 11 207
Słowenia 40,741 676
Armenia 40,541 376
Szwajcaria 39,525 3 200
Korea Południowa38,6218 14 890
Węgry 36,144 1 755
Japonia 34,4754 44 287
Niemcy 29,8519 21 283
Finlandia 29,814 2 656
Hiszpania 25,769 7 524
Czechy 24,546 3 468
Wielka Brytania22,4331 12 252
Taiwan 20,536 4 884
USA 20,34104 98 230
Rosja 15,9830 20 793
Kanada 12,3814 10 018
Rumunia 10,331 655
Argentyna 7,232 935
Afryka Południowa5,872 1 800
Meksyk 4,072 1 360
Holandia 4,001 450
Brazylia 3,992 1 901
Indie 3,6814 2 503
Pakistan 2,542 425
Chiny 1,437 5 318
Suma:441 358 661
6

6. Jak bardzo niebezpieczne jest korzystanie z energii jądrowej?

Istnieje ryzyko związane z awarią reaktora, z uwolnionym promieniowaniem jonizującym, postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i rozprzestrzenianiem materiałów rozszczepialnych. Ocena każdego z tych rodzajów ryzyka jest jednak trudnym zadaniem, jako że nie podpadają one pod kategorię "dobrowolnego" ryzyka. Aby jednak zdobyć jakąś orientację popatrzmy na "liczbę wypadków śmiertelnych przypadających jednostkę wyprodukowanej energii". Wypadki w konwencjonalnym górnictwie węglowym i przy wydobyciu ropy naftowej, wraz z zanieczyszczeniem powietrza wywołanym spalaniem paliw kopalnych pokazują, że ryzyko śmiertelne jest tu około 40-krotnie wyższe niż w całym przemyśle jądrowym: od górnictwa uranowego do potencjalnych awarii elektrowni jądrowych. Zwykłe przerwanie tamy wodnej lub prosty wypadek w fabryce chemicznej może naraz spowodować śmierć kilku tysięcy ludzi, podczas gdy w najgorszej (i bardzo niezwykłej w całej historii energetyki jądrowej) awarii reaktora w Czarnobylu zginęło tylko 31 ludzi, z których 28 wskutek pochłonięcia wysokiej dawki promieniowania. Cały amerykański program jądrowy niesie ryzyko porównywalne ze zmianą, jaką wywołałoby podniesienie ograniczenia prędkości samochodów z 80 do 81 km/godz!

7

7. W reakcji rozszczepienia muszą się, niestety, tworzyć jądra promieniotwórcze

Jest całkiem oczywistą rzeczą, że w wyniku
reakcji rozszczepienia Reakcja jądrowa, w wyniku której ciężkie jądro ulega podziałowi na dwa inne jądra o masach bliskich połowie masy jądra wyjściowego. Typowymi jądrami rozszczepialnymi są 235U i 239Pu. Niektóre ciężkie jądra ulegają rozszczepieniu w sposób spontaniczny.
muszą tworzyć się jądra promieniotwórcze. Liczba neutronów w jądrze uranu (143 lub 146) znacznie przekracza liczbę protonów (92), co zapewnia względną stabilność jąder uranu (
czas życia Charakterystyczny dla danego rozpadu czas, równy okresowi połowicznego zaniku podzielonemu przez ln(2).  Dla przypomnienia: okres połowicznego zaniku, to czas, po którym z początkowej liczby jąder promieniotwórczych pozostaje, w wyniku rozpadu promieniotwórczego, ich połowa.
238U to 4,5 miliarda lat, czas życia 235U to 0,7 miliarda lat). Aby zapewnić jądru stabilność, wymagany w mniejszych jądrach stosunek liczby neutronów do protonów jest niższy. Dlatego też, jeśli jądro dzieli się na dwa mniejsze, liczba neutronów w każdym
fragmencie rozszczepieniaJądra atomowe powstające w wyniku reakcji rozszczepienia. Na ogół powstają dwa jądra o porównywalnych masach, około połowy masy jądra, które ulega rozszczepieniu.
jest większa niż niezbędna dla zapewnienia mu stabilności. Fragmenty rozszczepienia są więc z natury nietrwałe (promieniotwórcze), a wiele z nich ma długi czas życia.
8

8. Jądra promieniotwórcze tworzone w reaktorze jądrowym

Oprócz
fragmentów rozszczepieniaJądra atomowe powstające w wyniku reakcji rozszczepienia. Na ogół powstają dwa jądra o porównywalnych masach, około połowy masy jądra, które ulega rozszczepieniu.
, pochłanianie neutronów przez paliwo jądrowe prowadzi do powstawania pierwiastków transuranowych. Jako przykład rozpatrzmy wychwyt neutronu przez jądro 238U. W wyniku tego wychwytu, po dwóch
rozpadach betaProces jądrowy rządzony przez tzw. oddziaływania słabe, dzięki którym proton w jądrze może przekształcić się w neutron i odwrotnie. W pierwszym wypadku w reakcji pojawia się neutrino, w drugim zaś antyneutrino.
otrzymuje się 239Pu – rozszczepialne jądro, wykorzystywane w reaktorach powielających jako paliwo (mówimy wtedy o
cyklu uranowo-plutonowymJądrowy cykl pracy reaktora na szybkich neutronach, w którym uran przekształcany jest w rozszczepialny pluton.
). Ten sam izotop w reaktorze typu, na przykład, PWR stanowi odpad promieniotwórczy. Należy też pamiętać, że w trakcie pracy reaktora następuje aktywacja jego materiałów konstrukcyjnych (typowym produktem takiej aktywacji jest 60Co). Materiały te są także odpadami promieniotworczymi, z którymi należy właściwie postępować.
9

9. Odpady promieniotwórcze: nieunikniony problem wypalonego paliwa

Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, to istotny problem techniczny, który musi być rozwiązany, jeśli energetyka jądrowa ma być bezpieczna dla ludzi. W odróżnieniu od węgla, oleju lub gazu, paliwo jądrowe nigdy nie wypala się całkowicie. Wynika to z faktu, że w trakcie wypalania powstaje wiele jąder, które silnie pochłaniają neutrony. Z czasem neutrony tworzone w reakcjach rozszczepienia są głównie wychwytywane (pochłaniane) przez produkty wcześniejszych reakcji. Zwielokrotnienie liczby neutronów w pojedynczym akcie rozszczepienia nie wystarcza wtedy do podtrzymania reakcji łańcuchowej. W takiej sytuacji element paliwowy nie może służyć dalej jako paliwo, staje się natomiast wysokoaktywnym odpadem promieniotwórczym. Co gorsza, okres połowicznego zaniku pierwiastków wyprodukowanych w reakcjach rozszczepienia jest często bardzo długi, rzędu dziesiątków i tysięcy lat, tak więc przy przechowywaniu takich odpadów należy bardzo długo zachowywać szczególną ostrożność. To właśnie powoduje, że problem przechowywania odpadów z reaktora jest istotny ze względów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

10

10. W jaki sposób przechowywać wypalone paliwo?

W reaktorach badawczych, które nie produkują wielkich ilości wypalonego paliwa, najprostszy sposób przechowania polega na wykorzystaniu wodnego basenu przechowawczego, umieszczonego zwykle obok basenu reaktora. Wypalone paliwo może tam przebywać przez okres około 30-40 lat. W tym okresie temperatura wypalonych prętów paliwowych obniża się, naturalny zaś proces rozpadów jądrowych powoduje obniżanie się ich aktywności. Potrzeba jednak jeszcze kolejnych 40 lub 50 lat, aby aktywność wypalonych prętów paliwowych spadła do poziomu pozwalającego na wysłanie ich na ostateczne składowisko odpadów promieniotwórczych.


Basen przechowawczy w Sellafield, Anglia
[dzięki uprzejmości World Nuclear Association www.uic.com.au]
11

11. Wypalone paliwo z elektrowni jądrowych

W wypadku elektrowni jądrowych można zastosować podobne postępowanie. Jednak po kilku latach przechowywania wypalonego paliwa w basenie przechowawczym, na ogół przesyła się to paliwo do fabryk, w których podlega ono procesowi chemicznemu, prowadzącemu do odzyskania pierwiastków rozszczepialnych (uranu i plutonu, które mogą być ewentualnie użyte do produkcji świeżego paliwa) oraz innych pierwiastków transuranowych. Pozostały materiał, na ogół w ciekłej postaci, podlega procesowi zeszklenia i zostaje załadowywany do potężnych pojemników metalowych, po czym wysłany na składowisko odpadów. Technologia taka nie jest powszechna, gdyż wymaga dysponowania bardzo zaawansowanymi technologiami. Jeśli wypalone paliwo nie podlega opisanemu tu przetwarzaniu, jest przechowywane w odpowiednich obudowach metalowych w specjalnych podziemnych składowiskach odpadów promieniotwórczych: w dawnych kopalniach soli, iłach i skałach granitowych.


Pojemnik transportowy odpadów promieniotwórczych
[dzięki uprzejmości World Nuclear Association www.uic.com.au]
12

12. Cykl paliwowy

Ci, którzy prześledzili uważnie nasz opis zagadnień związanych z działaniem reaktorów jądrowych, nie będą mieli trudności w zrozumieniu wszystkich kolejnych kroków składających się na tzw. cykl paliwowy. Innym, przedstawiony niżej opis może pomóc w wyborze interesujących problemów.

Krok pierwszy, to wydobycie rudy uranowej. Rudę tę kruszy się i mieli na drobny proszek. Na końcu podlega ona procesowi chemicznemu pozwalającemu na wyseparowanie uranu ze skały, w wyniku czego otrzymujemy tlenek uranu: U3O8 . Elektrownia jądrowa generująca np. moc elektryczną 1000 MW zużywa rocznie około 200 ton U3O8 .

Następny krok polega na wzbogaceniu uranu w izotop 235U. Krok ten poprzedzony jest przekształceniem tlenku uranu w gazowy sześciofluorek uranu (UF6). Gaz rozdziela się na dwa strumienie: usuwanie 238U powoduje, że jeden z nich staje się bogatszy w  235U, drugi zaś - uboższy. Pierwszy będzie następnie wykorzystany do produkcji paliwa jądrowego, drugi zaś, tzw. "zubożony uran", można otrzymać w formie metalicznej i wykorzystać w charakterze bardzo efektywnej osłony przed promieniowaniem gamma.

Wypalone w reaktorze jądrowym paliwo jest przechowywane, a następnie przetwarzane w celu odzyskania materiałów rozszczepialnych (235U and 239Pu) lub przygotowane do wieloletniego przechowywania. Z reguły przed wysłaniem do podziemnego składowiska odpadów dąży się do około 100-krotnego lub większego zmniejszenia
radiotoksycznościDawka równoważna związana z wchłonięciem (drogą pokarmową) materiału promieniotwórczego, przypadająca na jednostkę masy tego materiału.
wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Okazuje się, że około 97% wypalonego paliwa można poddać procesowi odzysku, reszta zaś pozostaje jako wysokoaktywny odpad promieniotwórczy. Odzyskiwany uran zawiera tylko około 1% 235U (jest to więc uran zubożony).

Niezależnie od problemów związanych z geologicznymi składowiskami odpadów promieniotwórczych, wiele uwagi poświęca się Technologii Rozdziału i Transmutacji P&T (od ang. Partitioning and Transmutation), które pozwoliłyby na wydzielenie aktynowców (w szczególności - Pt, Np, Am i Cm), lekkich pierwiastków ziem rzadkich, niektórych długożyciowych produktów rozszczepienia oraz przekształceniu ich (transmutacji) w materiały krótkożyciowe, a nawet stabilne.


Schemat możliwego, zamkniętego cyklu paliwowego
(TRU-transuranowce, PR - produkty rozszczepienia, LL-długożyciowe)

Jedna strategia polega na odzyskaniu uranu i plutonu i wyprodukowania z nich (w procesie zwanym PUREX) nowego paliwa reaktorowego. Odpowiednio spreparowany pluton, zmieszany ze wzbogaconym uranem, składa się na tzw. paliwo MOX (od ang. mixed-oxide fuel). W Europie znajduje się siedem fabryk przerobu paliwa, a około 30 reaktorów może wykorzystywać paliwo MOX. Inne pierwiastki odzyskane z wypalonego paliwa można sprasować do postaci pastylek i poddać procesowi transmutacji w przyszłych reaktorach przeznaczonych do spalania odpadów promieniotwórczych. Wysokoaktywne odpady promieniotwórcze pozostające po procesie przerobu (elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW wytwarza rocznie około 750 kg takich odpadów) poddawane są na ogół procesowi zeszklenia, załadowane do pojemników ze stali nierdzewnej i wysłane do ostatecznego składowiska odpadów.

To, co opisaliśmy, nazywamy otwartym cyklem paliwowym. Inna strategia postępowania polega na wykonaniu w jednym kroku transmutacji i spalenia odpadów w
podkrytycznymReaktor jądrowy, w którym mniej niż jeden neutron powstały w wyniku reakcji rozszczepienia wywołuje dalsze reakcje rozszczepienia jąder uranu.
układzie reaktorowym sterowanym akceleratorem (ADS). W wyniku takiego postępowania otrzymuje się tzw. zamknięty cykl paliwowy, a jego możliwy schemat pokazuje rysunek wyżej.

Więcej o:

13

13. Odpady promieniotwórcze a promieniowanie środowiska naturalnego

Przechowywanie odpadów promieniotwórczych na poziomie 500 - 1000 m pod ziemią zapewnia większe bezpieczeństwo niż przechowywanie ich na powierzchni. Poziom promieniowania emitowanego w okresie, powiedzmy, 1000 lat odpowiada promieniowaniu naturalnemu pierwiastków promieniotwórczych w 1000 metrowej warstwie skorupy ziemskiej. Oczywiście, jeśli opanujemy technikę transmutacji i spalania, cały problem będzie prostszy. Jednak już teraz można powiedzieć, że przechowywanie odpadów głęboko pod ziemią nie przedstawia dla ludzi żyjących w pobliżu składowiska podziemnego istotnego zagrożenia, chyba że ktoś przez przypadek zechce wykorzystać teren składowiska w inny sposób i zacznie w tym miejscu kopać. Nawet jednak w tym wypadku niebezpieczeństwo będzie miało na pewno charakter lokalny, a nie globalny.

Więcej o:

W dyskusjach nad niebezpieczeństwem związanym ze składowaniem odpadów promieniotwórczych z różnych źródeł zapomina się często, że skorupa ziemska zawiera mnóstwo substancji promieniotwórczych, które permanentnie dyfundują w kierunku powierzchni Ziemi i tworzą część tła naturalnego promieniowania środowiska. Jak przedstawia poniższa tabela, wszystkie odpady zgromadzone do roku 2000, po schłodzeniu ich przez okres 500 lat, będą miały aktywność odpowiadającą aktywności promieniowania naturalnego gleby ziemskiej o objętości 30x30x2 km (te 2 kilometry odpowiadają głębokości podziemnych składowisk odpadów promieniotwórczych).

Tablica pokazuje średnią aktywność jąder promieniotwórczych w skorupie ziemskiej i całkowitą aktywność odpadów promieniotwórczych pochodzących z energetyki jądrowej [dane z pracy Z. Jaworowskiego, “Ionizing radiation in the 20th century and beyond” Atomwirtschaft – Atomtechnik (ATW) 47(1): 22-27, 2002, po skorygowaniu ich przez Autora].
Promieniowanie środowiska
Liczba jąder promieniowtórczych w łańcuchu przemian
 K-40Rb-87Th-232U-235U-238
 11111214 
Koncentracja jąder macierzystych w glebie, Bq/g
 K-40Rb-87Th-232U-235U-238
mediana0,400,080,0300,00160,035
max3,20-0,3600,01600,900
Koncentracja szeregu promieniotwórczego w glebie, Bq/g
 K-40Rb-87Th-232U-235U-238Suma
mediana0,400,080,0330,0190,491,32
max3,20-0,3960,19212,6019,95
Aktywność szeregu w 1 km3 gleby (2,7 × 1015g), Bq
 K-40Rb-87Th-232U-235U-238Suma
mediana 1,1×1015 2,2×1014 8,9×1014 5,1×1013 1,3×1015 3,6×1015
max 8,6×1015 - 1,1×1016 5,2×1014 3,4×1016 5,4×1016
Aktywność szeregu w skorupie ziemskiej (17,3 × 1024g), Bq
 K-40Rb-87Th-232U-235U-238Suma
mediana 6,9×1024 1,4×1024 5,7×1024 3,3×1023 3,3×1023 8,5×1024
Odpady z energetyki jądrowej
Średnio- i wysokoaktywne odpady z produkcji energii elektrycznej w 2002 r.,Bqa
3,0×1015 - równoważne 0,06 km3 - 0,83 km3 gleby
Odpady zgromadzone do 2000 r. z całego cywilnego cyklu paliwowego po 500 latach schładzania, Bqb
5,8×1018 d - równoważne 107 km3 - 1611 km3 gleby

Tablica pokazuje średnią aktywność jąder promieniotwórczych w skorupie ziemskiej i całkowitą aktywność odpadów promieniotwórczych pochodzących z energetyki jądrowej [dane z pracy Z. Jaworowskiego, “Ionizing radiation in the 20th century and beyond” Atomwirtschaft – Atomtechnik (ATW) 47(1): 22-27, 2002, po skorygowaniu ich przez Autora].
Promieniowanie środowiska
K-40Rb-87Th-232U-235U-238Suma
Liczba jąder promieniowtórczych w łańcuchu przemian11111214 
Koncentracja jąder macierzystych w glebie, Bq/g
 
mediana
max
 
 
0,40
3,20
 
 
0,08
-
 
 
0,030
0,360
 
 
0,0016
0,0160
 
 
0,035
0,900
 
Koncentracja szeregu promieniotwórczego w glebie, Bq/g
 
mediana
max
 
 
0,40
3,20
 
 
0,08
-
 
 
0,033
0,396
 
 
0,019
0,192
 
 
0,49
12,60
 
 
1,32
19,95
Aktywność szeregu w 1 km3 gleby (2,7 × 1015g), Bq
 
mediana
max
 
 
1,1×1015
8,6×1015
 
 
2,2×1014
- 
 
 
8,9×1014
1,1×1016
 
 
5,1×1013
5,2×1014
 
 
1,3×1015
3,4×1016
 
 
3,6×1015
5,4×1016
Aktywność szeregu w skorupie ziemskiej (17,3 × 1024g), Bq
 
mediana
 
6,9×1024
 
1,4×1024
 
5,7×1024
 
3,3×1023
 
8,5×1024
 
2,3×1025
Odpady z energetyki jądrowej
Średnio- i wysokoaktywne odpady z produkcji energii elektrycznej w 2002 r.,Bqa 3,0×1015 - równoważne 0,06 km3 - 0,83 km3 gleby
Odpady zgromadzone do 2000 r. z całego cywilnego cyklu paliwowego po 500 latach schładzania, Bqb 5,8×1018 d - równoważne 107 km3 - 1611 km3 gleby

a 285,4 GW, przy założeniu 20% wydajności elektrowni jądrowej oraz 10 000 GBq/GW(e) rok-1 dla średnioaktywnych i 500 GBq/GW rok-1 niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych

b 200 000 ton odpadów w postaci tzw. "ciężkiego metalu"

c Odpowiada medianie aktywności naturalnej w 0,83 km3 gleby , tj. w bloku o wymiarach 0,64 x 0,64 x 2 km; lub w  0,06 km3 gleby z maksymalną koncentracją naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, tj. w bloku o wymiarach około 0,17 x 0,17 x 2 km.

d Odpowiada aktywności 1611 km3 gleby z koncentracją odpowiadającą medianie koncentracji naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, tj. w bloku o wymiarach około 28,4 x 28,4 x 2 km; lub 107 km3 gleby z maksymalną koncentracją naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, tj. bloku o wymiarach około 7,3 x 7,3 x 2 km.

Definicje:

  • Mediana: W odróżnieniu od pojęcia średniej, rozumianej z reguły jako średnia arytmetyczna, mediana oznacza wartość, poniżej i powyżej której występuje równa liczba jednostek opisywanych przez rozkład statystyczny. Różnica pomiędzy medianą i wartością średnią staje się istotna, gdy badane rozkłady wielkości są asymetryczne względem wielkości najbardziej prawdopodobnej. Na ogół mamy do czynienia z tzw. rozkładem normalnym, dla którego mediana i wartość średnia są takie same.
  • Aktywność: Liczba rozpadów promieniotwórczych w jednostce czasu. Jednostką aktywności w układzie SI  jest bekerel, oznaczany symbolem Bq. 1 Bq = 1 rozpad/s

14

14. Transport wypalonego paliwa

W odróżnieniu od dość powszechnego odczucia, transport wypalonego paliwa nie jest niebezpieczny. Zauważmy, ze w trakcie ostatnich 40 lat w samych Stanach Zjednoczonych było 3000 takich transportów. Paliwo było transportowane na samochodach ciężarowych i pociągami na łączną odległość rzędu 2,5 miliona kilometrów. Nigdy nie wydarzył się wypadek podczas takiego transportu. Podobnie w Europie taki wypadek nigdy nie miał miejsca. Bezpieczeństwo przewożonemu paliwu częściowo gwarantuje ciężki (120 ton) pojemnik stalowy. Jego ściany mają grubość około 50 cm, są więc około 15 razy grubsze niż w cysternach wiozących benzynę. Do każdej tony wypalonego paliwa używa się trzykrotnie więcej materiału na zbiornik i osłonę biologiczną. Te zbiorniki muszą być tak zbudowane, aby wytrzymały półgodzinny pożar i upadek z 9 m na beton. Buduje się je nawet tak, aby wytrzymały zderzenie z samolotem odrzutowym! W każdym zbiorniku nie przewozi się naraz więcej niż dziewięć wypalonych prętów paliwowych.

W ostatnim okresie zaczęto modyfikować konstrukcję pojemników, aby wytrzymały one możliwy atak terrorystyczny.


Fotografia testu zderzeniowego zbiornika transportowego dla wypalonego paliwa jądrowego
www.privatefuelstorage.com
15

15. Czy możemy spalać odpady promieniotwórcze?

Zdefiniujmy wpierw, co będziemy rozumieli pod nazwami transmutacja i spalanie odpadów promieniotwórczych. Transmutacja jest procesem przekształcenia, wskutek pochłonięcia neutronu, długożyciowego pierwiastka promieniotwórczego w pierwiastek, którego czas życia byłby krótszy, lub który nawet byłby pierwiastkiem stabilnym. W odróżnieniu od tego procesu - spalanie (spopielanie) jest procesem, w którym pochłonięcie neutronu prowadzi do powstania izotopu rozpadającego się do stabilnego w drodze rozszczepienia. Przykłady obu procesów pokazują poniższe rysunki. Obecnie prowadzi się intensywne prace badawcze mające na celu wydajne wykorzystanie obu mechanizmów. Układy sterowane akceleratorem oraz tzw. wzmacniacz energii stwarzają nadzieję, że nagromadzone dotąd odpady promieniotwórcze z energetyki jądrowej, jak i te, które zostaną wyprodukowane w przyszłości, można będzie przekształcić w odpady krótkożyciowe, znacznie łatwiejsze do przechowania.

16

16. Odpady promieniotwórcze pochodzące z innych źródeł niż reaktory

Oprócz odpadów promieniotwórczych pochodzących z reaktorów jądrowych i działalności militarnej, odpady takie powstają tam, gdzie korzysta się ze źródeł promieniotwórczych. Pochodzą one ze szpitali (z oddziałami medycyny nuklearnej i radioterapii), z badań prowadzonych na uczelniach i w laboratoriach przemysłowych, z przemysłu posługującego się źródłami promieniotwórczymi (np. przemysłu papierniczego, kopalń uranu i węgla, masowego wykorzystywania detektorami dymu itp.). W odróżnieniu od przypadku wypalonego paliwa, wspomniane tu odpady są z reguły o niskiej i średniej aktywności, a także w większości krótkożyciowe. Nim się je przechowa, na ogół zmniejszamy ich objętość, zagęszczając je jak to tylko możliwe przed włożeniem do pojemników, które m.in. zapobiegają rozpraszaniu odpadów do środowiska. Współczesna technologia przechowywania odpadów promieniotwórczych polega na konstruowaniu szeregu barier technologicznych i nie stanowi dla ludzkości zagrożenia.

Uzupełnienie 1: Układy reaktorowe sterowane akceleratorem (ADS - od ang. Accelerator-Driven Systems) oraz wzmacniacz energii

Wzmacniacz energii jest stosunkowo nowym pomysłem, propagowanym szczególnie przez prof. Carlo Rubbię z CERN'u w Szwajcarii. Idea polega na wykorzystaniu
reaktora podkrycznegoReaktor jądrowy, w którym mniej niż jeden neutron powstały w wyniku reakcji rozszczepienia wywołuje dalsze reakcje rozszczepienia jąder uranu.
pracującego w oparciu o cykl torowo-uranowy rozpoczynany neutronami powstałymi w reakcji spalacji wyzwalanej przez protony o energii 1 GeV z odpowiedniego akceleratora. Duża liczba neutronów otrzymywana w procesie spalacji wykorzystywana jest do powstawania w reaktorze rozszczepialnego izotopu 233U z 232Th. Sam reaktor podkrytyczny mógłby być użyty do spalania odpadów promieniowtwórczych. Dla projektu centralnym pomysłem jest możliwość otrzymania z rozszczepienia tak dużej energii, że jej część można obrócić na zasilanie akceleratora, a pozostałą na dostarczenie energii elektrycznej odbiorcom zewnętrznym. Ocenia się, że stosunek energii produkowanej przez reaktor do energii potrzebnej do zasilania akceleratora może wynosić nawet 15. Stąd też nazwa - wzmacniacz energii.

Podkrytyczność reaktora gwarantuje bezpieczeństwo całemu urządzeniu: wystarczy wyłączyć wiązkę protonów, by zatrzymać reakcję łańcuchową w układzie. Ponadto, w cyklu torowo-uranowym nie powstaje pluton militarny. W zasadzie produkcja pierwiastków transuranowych i transplutonowych w takim układzie hybrydowym będzie dwa lub trzy rzędy wielkości mniejsza niż w obecnie pracujących reaktorach.

Prace nad rozwojem układów sterowanych akceleratorem prowadzone są w Europie, Japonii, Korei i USA. Aby pokazać ich użyteczność potrzebny jest akcelerator protonów dający prąd 1-10 mA i tarczę, w której można wytworzyć moc powyżej 1 MW, oba układy związane z podkrytycznym
rdzeniem reaktoraPrzestrzeń w reaktorze zajęta przez paliwo, pręty sterujące, pręty bezpieczeństwa i moderator.
. W sprawdzenie tych nowych idei zaangażowało się kilka krajów europejskich. Jest rzeczą możliwą, że pierwsze instalacje ADS (od ang. Accelerator-Driven Systems) będą zbudowane w latach 2010-2015 w międzynarodowej współpracy uczonych w Europie, USA, Japonii i Rosji.

Idea wzmacniacza energii
(C.Rubbia, CERN, 1996)

Uzupełnienie 2: Torowo-uranowe i uranowo-plutonowe cykle paliwowe

W skorupie ziemskiej jest czterokrotnie więcej toru niż uranu. Jedyny izotop toru, 232Th, znajdujący się w Ziemi jest jądrem, które po pochłonięciu neutronu i dwóch kolejnych
rozpadach beta Proces jądrowy rządzony przez tzw. oddziaływania słabe, dzięki którym proton w jądrze może przekształcić się w neutron i odwrotnie. W pierwszym wypadku w reakcji pojawia się neutrino, w drugim zaś antyneutrino.
przekształca się w jądro rozszczepialne, a mianowicie 233U. Proces ten nazywamy cyklem torowo-uranowym.W odróżnieniu od cyklu uranowo-plutonowego, w którym liczba rozszczepialnych jąder 239Pu podwaja się w ciągu czterech lat (ocena oparta o doświadczenia zebrane podczas pracy reaktora SUPERPHENIX we Francji) i wymaga korzystania z neutronów prędkich, w cyklu torowo-plutonowym można wykorzystać neutrony termiczne, a podwajanie się ilości 233U wymaga około 20 lat. Okres ten można skrócić jeśli wykorzysta się neutrony prędkie, niemniej jednak jest on i tak krótszy dla cyklu uranowo-plutonowego, co powoduje, że ten ostatni jest popularniejszy. Sytuacja ta może zmienić się w miarę wyczerpywania się zasobów uranu.

Uzupełnienie 3: Długożyciowe pierwiastki promieniotwórcze w wypalonym paliwie [dane o radiotoksyczności na podstawie GSI-Nachrichten 2/99, str.15]

Typowe izotopy długożyciowe, włączając pluton i inne aktynowce, produkowane w ciągu roku przez typowy reaktor typu PWR o mocy elektrycznej 1 GW

IzotopOkres połowicznego zaniku [lata]Masa [kg]Radiotoksyczność [Sv/kg]
99Tc 2,1 × 105 24,74,9 × 102
129I 1,7 × 107 5,80,7 × 103
135Cs3,0 × 106 9,40,8 × 102
237Np2,1 × 106 14,50,3 × 104
238Pu88 4,51,4 × 108
239Pu2,4 × 104166,00,6 × 106
240Pu6,6 × 103 76,72,1 × 106
242Pu3,8 × 105 15,50,4 × 105
241Am432 16,60,3 × 108
243Am7,4 × 103 3,01,5 × 106
244Cm18 0,60,5 × 109

Definicje

  • Radiotoksyczność: Dawka równoważna związana z wchłonięciem (drogą pokarmową) materiału promieniotwórczego, przypadająca na jednostkę masy tego materiału.

Ponieważ podczas pracy elektrowni jądrowej powstaje mnóstwo długożyciowych pierwiastków promieniotwórczych, przechowywanie odpadów z takich elektrowni wymaga nadzwyczajnej odpowiedzialności. Szczególną troskę należy wykazać w przechowywaniu plutonu, gdyż ten jest rozszczepialny i może być wykorzystany w celach militarnych.


Zanik aktywności (radiotoksyczności) wypalonego paliwa zależy od ilości i rodzaju usuniętych pierwiastków promieniotwórczych
 
Notki biograficzne (z roku 2000)
Ludwik Dobrzyński jest profesorem fizyki, specjalistą z zakresu fizyki ciała stałego badanej metodami jądrowymi. Kieruje Zakładem Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W Instytucie Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Świerku kieruje Działem Szkolenia i Doradztwa.
Oleg Utyuzh jest doktorem fizyki, specjalistą z zakresu fizyki wysokich energii, zatrudnionym w Instytucie Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Warszawie.
Ewa Droste jest magistrem fizyki, specjalistką z fizyki jądrowej, zatrudnioną na stanowisku fizyka w Dziale Szkolenia i Doradztwa w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.
Wojciech Trojanowski jest magistrem pedagogiki i specjalistą z zakresu elektroradiologii, zatrudnionym w Dziale Szkolenia i Doradztwa w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku oraz w Akademii Medycznej w Warszawie